Kort om plikten for arbeidsgivere

Alle ansatte i en virksomhet har et diskrimineringsvern og kan klage inn individuelle saker til diskrimineringsnemnda. Slike saker er belastende for den det gjelder og for virksomheten. En rekke enkeltsaker gir ofte heller ikke godt grunnlag for å endre diskriminerende systemer fordi det kan være vanskelig å se sakene i sammenheng.

Derfor er det viktig å jobbe i forkant av at (opplevelser av) diskriminering oppstår.

Aktivitets- og redegjørelsesplikten legger opp til at man skal avdekke de likestillingsutfordringene som finnes og gjøre noe med dem FØR det utvikler seg til en konflikt eller klagesak. Aktivitetsplikten gir mulighet til å løfte fram problemstillinger i tilknytning til diskriminering uten at diskriminering er slått fast.

Arbeidet med å fremme likestilling og hindre diskriminering skal skje i samarbeid med de ansattes representanter.

Aktivitetsplikten

For å sikre at arbeidstakere og arbeidssøkere får like muligheter er det behov for aktive og målrettede tiltak for å fremme likestilling. Derfor er alle arbeidsgivere pålagt en generell aktivitetsplikt som er beskrevet i § 26 i likestillings- og diskrimineringsloven, første ledd.

For alle offentlige arbeidsgivere og private arbeidsgivere over 50 ansatte, beskrives aktivitetsplikten i § 26 annet ledd.

Arbeidsgiverne må følge en konkret arbeidsmetode i fire trinn:

a) undersøke risiko for diskriminering
b) analysere årsakene til risikoen
c) iverksette tiltak
d) vurdere resultat av tiltakene

Denne plikten innebærer å jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering. 

Ny lov

Fra og med 1. januar 2020 styrkes og utvides aktivitetsplikten. Offentlige arbeidsgivere og private arbeidsgivere med over 50 ansatte må følge arbeidsmetodikken i § 26. Hvis en av arbeidslivets parter (i det private) ønsker det, skal også arbeidsgivere med over 20 ansatte følge metoden i § 26.

I den nye loven pålegges de som skal følge plikten å gjøre lønnskartlegginger og kartlegging av ufrivillig deltid hvert annet år.
Lønnskartleggingen har som mål å identifisere lønnsforskjeller mellom kvinner og menn på ulike nivå i organisasjonen og det er også understreket at man skal gjøre vurdering av stillingskategorier for å identifisere "arbeid av lik verdi".

Det er også viktig å merke seg at arbeidsgiverne skal jobbe for å hindre kjønnsbasert vold og sammensatt diskriminering i tillegg til de grunnlagene som står i loven per nå (november 2019)

 

Redegjørelsesplikt

Alle virksomheter som er pålagt å utarbeide årsberetning, skal i årsberetningen redegjøre for likestillingstilstanden i virksomheten, og hvilke tiltak som er iverksatt eller planlegges gjennomført. Likestillingsredegjørelsen skal blant annet vise om virksomheten har oppfylt aktivitetsplikten.

Fra og med 1. januar 2020 skal alle offentlige virksomheter og alle private virksomheter med over 50 ansatte (eller over 20 ansatte hvis en av arbeidslivets parter ønsker det), gi en likestillingsredegjørelse og en redegjørelse for hvordan de oppfyller aktivitetsplikten.

I tillegg blir kravene til likestillingsredegjørelsen mer konkrete. Det skal blant annet rapporteres om resultatet av lønnskartleggingen som er gjort som en del av aktivitetsplikten og forskjell i lønn mellom kvinner og menn skal angis fordelt på ulike nivåer i bedriften. Det skal også fremkomme opplysninger om uttak av foreldrepermisjon fordelt på kjønn og andel av arbeidstakerne som jobber ufrivillig deltid.

Av hensyn til personopplysninger ligger fokus på kjønnslikestilling i redegjørelsens kvanitative deler. Når det gjelder de øvrige diskrimineringsgrunnlagene skal arbeidsgiver redegjøre for sitt arbeid for å oppfylle aktivitetsplikten.

Nedenfor finner dere informasjon om hvilke lover og regler som gjelder for redegjørelsesplikten. I tillegg finner dere anbefalinger om hvordan du kan utarbeide en likestillingsredegjørelse, som er nyttig i virksomhetens interne likestillingsarbeid.

Les mer om redegjørelsesplikten i likestillings- og diskrimineringslovens kap 4.

Aktuelt lovverk

Likestillings- og diskrimineringsloven:

Likeverdige tjenester

Aktivitets- og redegjørelsesplikten er todelt. En plikt for arbeidsgivere og en for offentlig myndighet som tjenesteyter.

Du kan lese mer om plikten for offentlige myndigheter på våre sider.