Aktivitets- og redegjørelsesplikten (ARP) ble utvidet og styrket fra 1. januar 2020. ARP handler om arbeidsgivere og offentlige myndigheters forebyggende arbeid der målet er å fremme likestilling og hindre diskriminering blant annet på bakgrunn av kjønn, etnisitet, nedsatt funksjonsevne eller seksuell orientering.

En viktig del av plikten handler om at offentlige arbeidsgivere og private arbeidsgivere av en viss størrelse nå har plikt til å rapportere på lønn- og kjønnsforskjeller og ufrivillig deltid. I tillegg skal arbeidsplassen jobbe for å hindre trakassering, seksuell trakassering og kjønnsbasert vold.

Mens ombudet har fått i oppgave å veilede og følge opp plikten, har myndighetene ansvar for å utarbeide maler for hvordan dette skal gjøres i praksis. Denne oppgaven fikk Bufdir fra Kulturdepartementet i fjor sommer, og nå er første del av leveransen offentliggjort. På denne nettsiden kan du finne svar på de grunnleggende forholdene ved plikten: https://bufdir.no/Inkludering/arp/

- Vi har delt opp veilederen slik at det skal være tydelig for arbeidsgivere hvilke plikter de har, uttaler Anna Bjørshol, avdelingsdirektør for likestilling og universell utforming, på Bufdirs hjemmesider.

Stor interesse for ARP

Likestillings- og diskrmineringsombudet opplever stor pågang fra arbeidsgivere som ønsker å finne ut hvordan de skal arbeide med plikten.

- Det at folk ønsker mer veiledning om hvordan de kan jobbe mer aktivt og målrettet for å fremme likestilling og hindre diskriminering er svært positivt, sier ombud Hanne Bjurstrøm.

Ombudets kunnskapsspredningen om ARP skjer for det meste gjennom kurs og frokostmøter, men også gjennom daglige samtaler på veiledningstelefonen. Du kan lese mer om hvordan din arbeidsplass kan bli bedre på likestilling og ikke- diskriminering her: https://www.ldo.no/ombudet-og-samfunnet/ombudets-arbeid/aktivitets--og-rapporteringsplikten/