Ombudets rolle

Likestillings- og diskrimineringsombudet er gitt ansvar for veiledning og oppfølging av plikten.

Ombudet har anledning til å gjennomføre oppfølgingsbesøk i virksomhetene og skal gis tilgang til dokumentasjon som er relevant for å vurdere virksomhetenes arbeid med aktivitets- og redegjørelsesplikten. Ombudet (og Diskrimineringsnemnda) har rett til innsyn i lønnskartleggingen, også når den ikke kan anonymiseres.

Ombudet kan klage mangelfulle årsberetninger inn for Diskrimineringsnemnda.

 

Diskrimineringsnemnda

Diskrimineringsnemnda kan kreve stansing, retting og kan treffe vedtak om tvangsmulkt. Nemnda har, i likhet med ombudet, rett til innsyn i lønnskartlegging.

 

Bufdir (fagorgan likestilling)

Bufdir (fagorgan likestilling) er gitt i oppdrag fra Kulturdepartementet å utarbeide veiledningsmateriell og maldokumenter for plikten.

Bufdirs veiledningsmateriell for aktivitets- og redegjørelsesplikten finner du her.