Å fremme lønnskrav

Gravide eller medarbeidere i foreldrepermisjon har rett til å fremme lønnskrav og bli vurdert i lønnsforhandlinger. Som arbeidsgiver har du plikt til å informere om frister og fremgangsmåter for å levere lønnskrav mens medarbeidere er i permisjon.

Arbeidstakere har krav på å bli vurdert ut fra den perioden de har vært i aktivt arbeid.

Arbeidsgivere kan ikke utelukke medarbeidere fra individuelle lønnstillegg på grunn av at de er i foreldrepermisjon.

 

Generelle lønnstillegg

Personer i foreldrepermisjon skal ikke gå glipp av generelle lønnstillegg som gis til alle ansatte, eller til ansatte i samme gruppe som personen i permisjon.

 

Tap av lønnstillegg

Dersom tilrettelegging på grunn av graviditet fører til tap av lønnstillegg, som for eksempel nattillegg, kan det være lovlig. Når ulempen faller bort, kan det være saklig at også lønnstillegget knyttet til ulempen bortfaller. Spørsmålet må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle, og det kommer an på hva slags tillegg det er.

 

Når skal lønnstillegget virke fra?

Om en ansatt har krav på å få regulert lønnen før han eller hun er tilbake fra permisjon, avhenger av om arbeidstaker mottar foreldrepenger fra NAV eller om vedkommende mottar lønn fra arbeidsgiver. Foreldrepengene beregnes ut fra lønnen den ansatte hadde før permisjonen. Dersom arbeidstaker mottar foreldrepenger fra NAV, vil endringer i lønnen først få virkning fra første lønning fra arbeidsgiver. For arbeidstakere som mottar lønn fra arbeidsgiver under permisjonen, vil virkningstidspunktet antagelig være likt som om de ikke var i permisjon.

Bonus

Generell bonus

  • Generell bonus som gis i sammenheng med virksomhetens resultater skal utbetales til alle ansatte, uavhengig av om man er i foreldrepermisjon eller ikke (eksempelvis jubileumsbonus eller andre utbetalinger for å feire en begivenhet).
  • Generell bonus som gis på bakgrunn av virksomhetens resultater og opptjening, men uavhengig av arbeidstakers individuelle prestasjoner, skal gis til en arbeidstaker i foreldrepermisjon på bakgrunn av den perioden hun eller han faktisk har arbeidet.

Resultatbasert bonus

  • Med resultatbasert bonus menes bonus som er basert på prestasjonene til den enkelte arbeidstaker. Etter slike bonusordninger har arbeidsgiver mulighet til å betale ut bonus bare for den tiden den ansatte har arbeidet.
  • Har en ansatt vært fraværende på grunn av foreldrepermisjon i hele perioden som bonusen vurderes ut fra, vil den ansatte ikke ha krav på å få utbetalt slik bonus for denne perioden.

Verdt å merke seg

  • Noen tariffavtaler eller arbeidsavtaler gir ansatte krav på bedre bonusordninger under foreldrepermisjonen enn det man har krav på etter likestillings- og diskrimineringsloven.
  • Personer i foreldrepermisjon skal ikke behandles dårligere enn personer som er fraværende av andre grunner. Utbetaler arbeidsgiver generell bonus basert på firmaets resultater til personer som er fraværende på grunn av sykdom, skal det også betales ut bonus til den som er fraværende på grunn av foreldrepermisjon.

Aktuelt lovverk

Likestillings- og diskrimineringsloven:

Fagoppsummering om graviditet og foreldrepermisjon (oppdatert juni 2015)