Å fremme lønnskrav

Gravide eller medarbeidere i foreldrepermisjon har rett til å fremme lønnskrav og bli vurdert i lønnsforhandlinger. Som arbeidsgiver har du plikt til å informere om frister og fremgangsmåter for å levere lønnskrav mens medarbeidere er i permisjon.

Arbeidstakere har krav på å bli vurdert ut fra den perioden de har vært i aktivt arbeid.

Arbeidsgivere kan ikke utelukke medarbeidere fra individuelle lønnstillegg på grunn av at de er i foreldrepermisjon.

 

Generelle lønnstillegg

Personer i foreldrepermisjon skal ikke gå glipp av generelle lønnstillegg som gis til alle ansatte, eller til ansatte i samme gruppe som personen i permisjon.

 

Tap av lønnstillegg

Dersom tilrettelegging på grunn av graviditet fører til tap av lønnstillegg, som for eksempel nattillegg, kan det være lovlig. Når ulempen faller bort, kan det være saklig at også lønnstillegget knyttet til ulempen bortfaller. Spørsmålet må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle, og det kommer an på hva slags tillegg det er.

 

Når skal lønnstillegget virke fra?

Om en ansatt har krav på å få regulert lønnen før han eller hun er tilbake fra permisjon, avhenger av om arbeidstaker mottar foreldrepenger fra NAV eller om vedkommende mottar lønn fra arbeidsgiver. Foreldrepengene beregnes ut fra lønnen den ansatte hadde før permisjonen. Dersom arbeidstaker mottar foreldrepenger fra NAV, vil endringer i lønnen først få virkning fra første lønning fra arbeidsgiver. For arbeidstakere som mottar lønn fra arbeidsgiver under permisjonen, vil virkningstidspunktet antagelig være likt som om de ikke var i permisjon, men det kommer an på tariffavtalen eller en tolkning av avtalen med arbeidsgiver der det ikke er en tariffavtale.  

Eksempel på bonus som gis på bakgrunn av bedriftens resultater:

En global pandemi har fått folk til å hamstre varer, noe som har gitt Butikk AS svært gode resultater i år. De ansatte i Butikk AS har vært nødt til å jobbe mye ekstra og de har blitt utsatt for smitterisiko. Butikk AS vil derfor gi en bonus til de ansatte.

Mia jobber i Butikk AS. Hun har født et barn i løpet av året. Hun var borte de seks første ukene etter fødselen. I tillegg tok hun ut mødrekvoten etter reglene i folketrygdsloven § 14-12 og hele fellesperioden (de ukene som man kan dele med den andre forelderen). Mia mener hun har krav på like mye bonus som de andre ansatte, mens Butikk AS er uenig. Hvem har rett?

Butikk AS må gi Mia bonus for perioden hun faktisk har arbeidet og for de seks første ukene etter fødselen da hun var i fødselspermisjon. 

Det er ikke avklart om Butikk AS må betale bonus for ukene forbeholdt hver av foreldrene etter folketrygdloven § 14-12 første ledd.

Hvis Butikk AS ikke vil betale bonus for fellesperioden av foreldrepermisjonen, må Butikk AS begrunne hvorfor dette lovlig forskjellsbehandling etter unntaksadgangen i likestillings- og diskrimineringsloven § 9 første ledd. Alle tre vilkårene (saklig, nødvendig og forholdsmessig) må være oppfylt overfor Mia.

Eksempelet over er delvis basert på sak fra Diskrimineringsnemnda med referanse 21/197. Les den i lenken her.

Med resultatbasert bonus menes bonus som er basert på prestasjonene til den enkelte arbeidstaker. Etter slike bonusordninger har arbeidsgiver mulighet til å betale ut bonus bare for den tiden den ansatte har arbeidet, med mindre bonusen likevel har sterke trekk av å være en generell bonus.

Har en ansatt vært fraværende på grunn av foreldrepermisjon i hele perioden som bonusen vurderes ut for, vil den ansatte i utgangspunktet ikke ha krav på å få utbetalt slik bonus for denne perioden. Er bonusen generell eller har sterke trekk av å være en generell ordning, vil en kvinne likevel ha rett på å få utbetalt bonusen for fødselspermisjon etter arbeidsmiljøloven § 12-4, altså de seks første ukene etter fødselen.

Noen tariffavtaler eller arbeidsavtaler gir ansatte krav på bedre bonusordninger under foreldrepermisjonen enn det man har krav på etter likestillings- og diskrimineringsloven.

 

Verdt å merke seg:

Uansett må personer i foreldrepermisjon ikke behandles dårligere enn personer som er fraværende av andre grunner. Utbetaler arbeidsgiver generell bonus basert på firmaets resultater til personer som er fraværende på grunn av sykdom, skal det også betales ut bonus til den som er fraværende på grunn av foreldrepermisjon.

Aktuelt lovverk

Likestillings- og diskrimineringsloven:

Aktuelle saker

Flere saker fra Diskrimineringsnemnda:

Fagoppsummering om graviditet og foreldrepermisjon (oppdatert juni 2015)