Graviditet, adopsjon og familieplanlegging 

Arbeidsgiver har forbud mot i ansettelsesprosessen å hente inn opplysninger om graviditet, adopsjon eller familieplanlegging. Likestillings- og diskrimineringsloven forbyr ikke at arbeidstaker selv tar opp temaet på for eksempel intervju. Det kan imidlertid lett oppstå spørsmål i etterkant om hvem som tok opp temaet. Det er derfor viktig at arbeidsgiver har gode rutiner. For eksempel ved at det skrives referat fra intervju som begge parter undertegner.

Med familieplanlegging menes planlagt graviditet, adopsjon, infertilitetsbehandling og planlegging av hvordan foreldrepermisjon skal tas ut og fordeles.

Forbudet er kjønnsnøytralt, og gjelder dermed også hvis arbeidsgiver innhenter opplysninger om arbeidssøkers ektefelle eller partner er gravid.

Spørsmål om graviditet, adopsjon og familieplanlegging regnes som direkte forskjellsbehandling.

 

Etnisitet, religion og livssyn

Det er i utgangspunktet forbudt for arbeidsgiver å innhente opplysninger om søkers religion og livssyn. Det er også forbudt å innhente opplysninger om hvilken etnisk opprinnelse søkeren har, men det er lov å be om søkers navn og språkferdigheter. Arbeidsgiver har kun adgang til å kreve opplysninger om religion, livssyn og etnisitet når opplysningene har avgjørende betydning for utøvelsen av arbeidet eller yrket. 

Innhenting av opplysninger om søkerens religion eller livssyn er tillatt hvis virksomheten har som formål å fremme bestemte livssyn eller religiøse syn, og arbeidstakers stilling vil ha betydning for å gjennomføre formålet. Dersom slike opplysninger vil bli krevet, må dette oppgis i utlysningen av stillingen.

 

Seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk 

Arbeidsgiver har forbud mot å innhente opplysninger om søkers seksuelle orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Det er lov å be om opplysninger om samlivsform dersom opplysningen har avgjørende betydning for utøvelse av arbeidet eller yrket. Det er også lov å innhente opplysninger om samlivsform hvis virksomheten har som formål å fremme bestemte livssyn eller religiøse syn, og arbeidstakers stilling vil ha betydning for å gjennomføre formålet. Dersom slike opplysninger vil bli krevet, må dette oppgis i utlysningen av stillingen.

 

Politiske spørsmål og medlemskap i arbeidstakerorganisasjon

Arbeidsgiver har forbud mot å innhente opplysninger om syn på politiske spørsmål eller medlemsskap i arbeidstakerorganisasjoner. Forbudet gjelder ikke dersom innhentingen av opplysningene er begrunnet i stillingens karakter. Tilsvarende gjelder for opplysninger om søkerens samlivsform. Dersom slike opplysninger vil bli krevet må det gå fram av utlysningsteksten.

 

Funksjonsnedsettelse

Under utarbeidelse

 

Andre forhold

Av EU-domstolens praksis kan det utover de spørreforbudene som er omtalt ovenfor utledes et forbud mot å spørre om forhold som det ikke er anledning til å legge vekt på ved ansettelse. Opplysninger som vil kunne være diskriminerende hvis en legger vekt på dem, er det ikke lov å spørre om. Etter likestillings- og diskrimineringsloven § 6 er det ikke anledning til å behandle en person dårlig på grunn av tilknytning til en annen person med funksjonsnedsettelse.

Spørsmålet om ektefelles/partners/samboers stilling og arbeidsgiver vil også kunne bryte med et slikt forbud dersom det for eksempel kommer fram at ektefellen/partneren/samboeren er uføretrygdet. Dersom tilknytning til et barn med funksjonsnedsettelse vil gjøre at yteevnen reduseres (for eksempel muligheten til å jobbe overtid) og arbeidsgiver legger vekt på dette er det også brudd på loven. Slike forhold bør derfor heller ikke spørres om.

 

Medisinske undersøkelser av arbeidstakere og arbeidssøkere

Arbeidsgiver kan bare kreve at medisinske undersøkelser av arbeidstakere eller arbeidssøkere skal foretas

  • når det følger av lov eller forskrift,
  • ved stillinger som innebærer særlig risiko,
  • når arbeidsgiver finner det nødvendig for å verne liv eller helse.

 

Ombudet gir råd og veiledning

Ombudet gir råd og veiledning på telefon, brev og digital postkasse. Dialogen med oss er uforpliktende, og du kan ta kontakt med oss anonymt, hvis du ønsker det. Våre tjenester er gratis.

Aktuelt lovverk

Likestillings- og diskrimineringsloven:

Arbeidsmiljøloven: