Trakassering

Det er diskriminering hvis du trakasserer medarbeidere på grunn av graviditet og foreldrepermisjon.

Å trakassere noen på grunn av graviditet og foreldrepermisjon, og instruks eller medvirkning til det, er ulovlig.


Kjønnstrakassering 

Kjønnstrakassering er handlinger, unnlatelser eller ytringer som er knyttet til en persons kjønn. Disse har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende eller ydmykende.

Det er den enkelte arbeidstakers egen opplevelse som er utgangspunktet for vurderingen av om trakassering har funnet sted. Den subjektive opplevelsen må suppleres av en objektiv vurdering av om handlingen eller ytringen er alvorlig nok til å betegnes som trakassering.

Den uønskede atferden må være av en viss alvorlighetsgrad for å regnes som trakassering.

Arbeidsgivers plikt til å forebygge

Arbeidsgivere har plikt til å forebygge og hindre trakassering. Plikten gjelder uavhengig av om trakassering har skjedd eller ikke. For arbeidsgivere som er bundet av aktivitetets- og redegjørelsesplikten er plikten enda tydeligere. Ler mer om plikten her.

Å forebygge betyr å jobbe for at trakassering ikke finner sted. Dette kan for eksempel være:

  • holdningskampanjer og utforming av retningslinjer
  • organisering av virksomheten på en bestemt måte
  • å opprette internt klage- eller kontrollsystem for rapportering av trakassering
  • å utarbeide retningslinjer og informasjonsmateriell

Arbeidsgiver bør gjøre det klart at trakassering er uakseptabelt.

Arbeidsgivere har også plikt til å forsøke å hindre trakassering. Det innebærer å ta tak i aktuelle utfordringer og varsler om trakassering. For å komme fram til en løsning bør man finne ut hva som faktisk har skjedd. Formålet er å hindre at trakasseringen fortsetter.

Aktuell lenke

Akvititets- og redegjørelsesplikten

Fagoppsummering om graviditet og foreldrepermisjon (oppdatert juni 2015)