Å jobbe deltid

Deltid er mest utbredt i kvinnedominerte yrker. I de yrkene deltidsbruken er høyest blir deltid normen for arbeidsgiver. Den høye andelen deltid i kvinnedominerte yrker gir ufrivillig deltid, dvs. små stillingsbrøker. I tillegg er det mer vanlig med deltid for personer med innvandrerbakgrunn og nedsatt funksjonsevne.

 

Deltid er mest vanlig i kvinnedominerte yrker

Deltidsandelen er høyest blant butikkmedarbeidere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, servitører og kantinemedarbeidere. Andelen arbeidstakere som arbeider heltid er rundt 30 prosent i yrker som omsorgsarbeider, butikkarbeider m.v., mens andelen heltidsansatte er betydelig høyere blant sykepleiere og blant pedagogisk personale innen barnehager og grunnskole. Mens kun hver tredje hjelpepleier arbeider heltid (og andelen er enda lavere blant omsorgsarbeidere), gjelder dette 55 prosent av sykepleierne og drøye to tredeler blant lærere og førskolelærere. (Nergaard 2010, FAFO)

 

Utvikling over tid

Forskjellen i kvinners og menns arbeidstid ser ut til å bli mindre. Flere kvinner jobber heltid, og noen flere menn jobber deltid. Utviklingen går imidlertid langsomt. Det er også blitt mindre vanlig med kort deltid (dvs. under 20 timer i uka) de senere årene, særlig blant kvinner.

 

Arbeidstidsfordeling blant par

Noen kvinner jobber mye, det vil si mer enn 45 timer per uke, de har gjerne partnere som jobber minst like mye. Når menn jobber mye, noe som er langt mer vanlig, har de gjerne bakkemannskap i form av partnere som jobber deltid.

Den vanlige fordelingen av arbeidstid for par, er dermed at menn har lengre betalt arbeidstid enn kvinner. I de relativt få parene hvor kvinner jobber mest, har dette gjerne sammenheng med at mannen er utenfor arbeidsmarkedet på grunn av dårlig helse (Kitterød og Rønsen 2010).

 

Sammenlignet med andre land

Det er mer vanlig med deltid i Norge enn i de fleste andre europeiske land. Gjennomsnittet for EU-landene er 31,5 prosent deltidssysselsatte kvinner og 8,3 prosent menn. Nederland har den høyeste deltidsandelen – opp mot 70 prosent for kvinner, høyt også for menn, opp mot 30 prosent.