Plikt til universell utforming 

Driver du eller har du ansvar for en virksomhet slik som en butikk, kiosk, pub, hotell, kino, restaurant, museum, legekontor, advokatkontor, solarium eller kort sagt - tilbyr du varer eller tjenester til folk flest? Da har du en plikt etter likestillings- og diskrimineringsloven § 19 til å jobbe aktivt og målrettet for at virksomheten, de fysiske forholdene, inkludert betalingsautomater og nettsider med applikasjoner er universelt utformet. Plikten til universell utforming gjelder også for kollektivtransport og alle offentlige plasser som bussholdeplasser, T-banestasjoner, parker og torg.  

Den grunnleggende ideen bak universell utforming er å utforme samfunnet slik at så mange som mulig kan delta aktivt i samfunnet uavhengig av funksjonsevne. Dette kan være å sikre tilgang til et bygg, men også andre forhold som å sørge for riktig belysning, akustikk, tele/skrankeslynge og skilting. Dette er forhold som skal bidra til å gjøre tilgang enklere for de fleste. 

 

Hovedløsningen skal være universelt utformet 

Hovedløsningen er den delen av virksomheten som det er naturlig for den enkelte å bruke. Det skal ikke være særløsninger som egne innganger for bevegelseshemmede. 

 

Virksomhetens alminnelige funksjon skal være universelt utformet 

Det er de delene av virksomheten der gjester, kunder og publikum har adgang og tilgang til som skal være universelt utformet. Dette er de delene av virksomheten som befolkningen bruker for å nyttiggjøre seg, handle eller benytte de varer og tjenester som tilbys. I de delene av lokalene som bare er for de ansatte, er det ikke plikt til universell utforming ennå. 

 

Manglende universell utforming kan være diskriminering 

Enhver som utestenges eller ikke får tilgang til f.eks. en butikk, en restaurant, kino og pub, eller som ikke får benyttet en app eller nettsider til en virksomhet, kan klage til Diskrimineringsnemnda. Nemnda vil i hvert enkelttilfelle etter en uforholdsmessighetsvurdering konkludere med hvilke forbedringer som er påkrevet og som må oppfylles for å ikke bryte likestillings- og diskrimineringsloven. Nemnda kan også ilegge dagsbøter og kreve stengning av virksomheten om den ikke retter seg etter nemndas pålegg.  

Du kan lese mer om universell utforming hvilke krav som gjelder her:

 

Personlig service: legge til rette for lik rett til varer og tjenester 

For mange er personlig service like viktig som utformingen av de fysiske forholdene.  Likestillings- og diskrimineringsloven hjemler ikke et rettskrav på varer, tjenester og informasjon, men etter konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter (CRPD) er ikke plikten innskrenket når det gjelder samfunnsområder eller bruk av virkemidler. 

Med «rimelig tilrettelegging» (CRPD artikkel 2) menes nødvendig og hensiktsmessig endring og justering som ikke innebærer en uforholdsmessig eller utilbørlig byrde, når det i et bestemt tilfelle er behov for det, for å sikre at mennesker med nedsatt funksjonsevne kan nyte eller utøve alle menneskerettigheter og grunnleggende friheter på lik linje med andre. 

Konkret kan dette innebære å ha personell tilgjengelig i butikken, på et museum eller hotell, som kan bistå om folk trenger assistanse og sørge for alternative informasjonsmåter som tegnspråktolking og visuell informasjon som er tilgjengelig for alle.    


Ombudet gir råd og veiledning

Ombudet gir råd og veiledning på telefon, brev og digital postkasse. Dialogen med oss er uforpliktende, og du kan ta kontakt med oss anonymt, hvis du ønsker det. Våre tjenester er gratis.

Aktuelt lovverk

Likestillings- og diskrimineringsloven:

FN-konvensjonen for rettigheter til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD) på engelsk: