Ulike former for digital vold

Andre former for kjønnsbasert digital vold mot kvinner omfatter trakassering og trusler mot kvinnelige online-gamere, digital stalking, tyveri av identitet, creepshots som legges deles i sosiale medier, bilder med tekster som fremmer forherligelse av kjønnsbasert og seksuell vold (også i nettspill), uønsket spredning av filmer og bilder med seksuelt innhold, systematisk innhenting av intime bilder som deles på lukkede nettforum for menn, såkalt hevn-porno, digital spredning av overgrepsmateriale, utpressing til blant annet prostitusjon av såkalte «loverboys», seksuell trakassering og voldtekt.

Teknologi inngår også i utøvelse av vold i nære relasjoner. Det omfatter eksempelvis handlinger som elektronisk overvåkning av partner, truende meldinger, krav om å være elektronisk tilgjengelig for partner til enhver tid og overvåking av partners mobilbruk.

Skadevirkningene av digital vold kan være like omfattende og alvorlige som ved fysisk vold. Selv om det fortsatt er mangelfull forskning på feltet, er det dessuten sannsynlig at volden utløses av de samme årsakene. Volden kan dessuten gå fra fysisk til digital vold, og fra digital utpressing til fysiske overgrep.

Det er i tillegg noen særlige forhold knyttet til digital vold som kan oppleves som svært belastende for den som utsettes. For eksempel kan overgrep som skjer på nett eller ufrivillig deling av intime bilder spres til et ubegrenset antall mennesker i en uoverskuelig fremtid. På den måten tar overgrepet aldri helt slutt.


Ombudets arbeid med digital vold

Begrepet digital vold rommer et mangfold av handlinger og arenaer, og er i tillegg et fenomen i stadig endring i takt med teknologiske og teknokulturelle endringer. Ombudets arbeid mot digital vold søker å hele tiden reflektere denne kompleksiteten.

 

Konvensjonstilsyn

Ombudet fører tilsyn med myndighetenes arbeid med blant annet FNs kvinnekonvensjon. Hvert 4. år rapporterer ombudet til FNs kvinnekomité der ombudet kan peke på områder med manglende likestilling og manglende innsats fra myndighetenes side.

En viktig del av tilsynsrollen er å følge med på samfunnsutviklingen og peke på områder med manglende likestilling. Ombudet har i den forbindelse blant annet pekt på utviklingen av potensielt skadelige kjønnskulturer og –praksiser blant ungdom og unge voksne.

Ombudet har blant annet uttrykt bekymring for utviklingen på internett og i sosiale medier i vår rapportering til komiteen. I rapporten gir ombudet anbefalinger for å forebygge og motvirke kjønnsbasert digital vold.

I tillegg til rapporter, har ombudet formøter med enkeltmedlemmer av komiteen. Innspillene fra formøter og rapport påvirker hvilke anbefalinger komiteen så gir til norske myndigheter. På den måten bidrar rapporteringer til FN med til å utforme myndighetenes nasjonale likestillingsarbeid. Les mer om ombudets arbeid med kvinnekonvensjonen ved å trykke på knappen under.

 

Nettverk, kunnskapsdeling og kunnskapsutvikling

Ombudet deltar i et nasjonalt nettverk bestående av aktører fra blant annet ulike tilsynsorganer, politi, skole, sivilt samfunn og ombud. I tillegg er ombudet i dialog med internasjonale organisasjoner som jobber særlig med tematikker knyttet til kjønn og kjønnsbasert vold, teknologi og menneskerettigheter. Gjennom nettverkene får og deler vi kunnskap om potensielt skadelige digitale praksiser, inklusive kjønnede digital praksiser og erfaringer, sett fra ulike perspektiver og arenaer. Kunnskapen og erfaringene ombudet får tilgang til gjennom disse nettverkene, brukes aktivt i vårt pådriverarbeid for tiltak som kan styrke rettssikkerheten til jenter og kvinner som er utsatt for digital vold.

 

Innspill og anbefalinger

i tillegg til rapportene våre til FN, gir ombudet faglige innspill til ulike nasjonale prosesser. Det kan være innspill til arbeidsutvalg nedsatt av regjeringen og til nasjonale handlingsplaner. Blant annet ga ombudet innspill om teknologi og likestilling i vår høringsuttalelse knyttet til nye læreplaner. Ombudet ga også høringssvar til forslag om nytt straffebud om befatning med bilder som er særlig egnet til å krenke privatlivets fred.

 

Arrangementer

Ombudet har arrangert konferanser i inn- og utland, og vi har arrangert både åpne og lukkede fagseminarer om kjønnsbasert digital vold. Vi samarbeider også med andre aktører om fellesarrangementer. I tillegg holder ombudet kurs om digital vold.

Høringssvar

Les ombudets høringssvar om befatning med bilder som er særlig egnet til å krenke privatlivets fred.