Hatprat på dagsordenen

Ombudet har siden 2014 arbeidet målrettet mot hatkriminalitet og hatefulle ytringer. I 2015 utga vi den første statusrapporten om hatkriminalitet og hatefulle ytringer, som blant annet pekte på sentrale mangler ved det nasjonale arbeidet mot hatkriminalitet. Ombudet foreslo flere konkrete tiltak og var en av de første som pekte på behovet for en helhetlig nasjonal strategi mot hatkriminalitet og hatytringer.

Siden den gang har vi vært en sentral aktør i debatten om bekjempelsen av hatkriminalitet og hatefulle ytringer. Ombudet har vært pådriver for å få fenomenet på den politiske dagsorden og vi har utfordret politikere, politiet og andre sentrale aktører på hvorvidt de gjør nok for å hindre og bekjempe hatkriminalitet i Norge. Ombudet hadde også en sentral rolle i utarbeidelsen av regjeringens første nasjonale strategi mot hatefulle ytringer.

Ombudet har også ved flere anledninger spilt inn våre bekymringer om mangler ved hatkriminalitetsarbeidet i våre supplerende rapporter til CERD, CEDAW og CRPD-komiteene. Norge har også ved flere anledninger blitt kritisert av FN for ikke å gjøre nok for å forebygge og bekjempe hatkriminalitet og hatefulle ytringer.

Hatytringer

Hatytringer er ytringer som er av hatefull eller diskriminerende art, og som retter seg mot en gruppe eller mot et individs (antatte) gruppetilhørighet.

Hatkriminalitetsnettverk

I 2016 opprettet ombudet det første hatkriminalitetsnettverket bestående av ulike brukerorganisasjoner med Oslo politidistrikt, Kripos, Bufdir og Justisdepartementet som observatører. Nettverket er pådrivere for at myndigheter prioriterer og arbeider aktivt for å bekjempe hatkriminalitet. Nettverket har blant annet hatt konstruktive møter med statsministeren, justisministeren og politimesteren i Oslo, hvor man har drøftet hvordan myndighetene bedre kan motarbeide hatkriminalitet.

 

Nordisk samarbeid

I 2017 inngikk ombudet et nordisk samarbeid med det danske Institutt for Menneskerettigheter og det islandske sentret for menneskerettigheter, støttet av Nordisk ministerråd. Sammen arrangerte vi tre nordiske seminarer hvor vi tok opp felles utfordringer relatert til hatefulle ytringer og hets rettet mot kvinner. Formålet med nettverket er å styrke kunnskapsgrunnlaget for debatten om hets av kvinner i de nordiske landene. Dette arbeidet resulterte i en felles nordisk antologi «Hadefulde ytringer i et nordisk perspektiv».

 

Hatprat på sosiale medier

Ombudet følger nøye med på hatefulle ytringer på sosiale medier. I 2018 til 2019 gjennomførte vi den første norske omfangsundersøkelsen av hatefulle ytringer på norske Facebook-sider og en undersøkelse av norske Facebook-brukernes erfaringer med debattene på plattformen. I 2021 undersøkte vi norske Facebook-brukeres erfaringer med hatprat og holdninger til ytringsfrihet på sosiale medier på ny. 

Begge rapportene viser tydelig at hatefulle ytringer på Facebook oppleves som et problem og gjør at mange avstår fra å delta i debatter på grunn av den harde tonen.