Mannsutvalgets utredning og de foreslåtte tiltakene spiller en svært viktig rolle for å få til en god og balansert likestillingspolitikk. Det er essensielt å utforske og diskutere menns mulighetsrom, deres forventninger til likestillingspolitikken, og utviklingen av effektive politiske strategier rettet mot gutter og menn.

- Utvidelsen av menns roller bidrar til større frihet og viser at mange av likestillingsutfordringene også reflekterer felles mål mellom menn og kvinner, enten det gjelder bekjempelse av vold eller deling av omsorgsansvar for barn, sier likestillings- og diskrimineringsombud Bjørn Erik Thon.

Ombudet har identifisert flere verdifulle forslag i utredningen og ønsker spesielt å fremheve tre kjerneområder. Disse områdene fremstår som sentrale for å fremme en mer inkluderende og rettferdig likestillingspolitikk.

Styrking av menns helse

Det første tiltaket tar for seg helse for gutter og menn, med et spesielt fokus på psykisk helse. Utvalget har lagt frem mange gode forslag i denne retningen.

- Jeg mener sterkt at det må bli enklere for gutter og menn å søke hjelp, spesielt innenfor psykisk helse. Vi er godt kjent med disse utfordringene gjennom våre undersøkelser i norske kommuner, hvor det er klart at tilbudene ikke er tilstrekkelig tilpasset gutter og menns behov. Gitt omfanget og viktigheten av temaet menn og helse, støtter jeg også utvalgets forslag om at regjeringen bør nedsette et eget Mannshelseutvalg, sier Thon.

Gutter og menns psykiske helse adresseres også gjennom at utvalget vil etablere sosiale tiltak for menn. Det skal hindre isolasjon, utenforskap og dårlig livskvalitet. Her lanseres viktige forslag fra utvalget om nye møteplasser og arenaer for gutter og menn. Det samme gjør tiltakene inn mot å bedre menns arbeidsmiljø og skape ordninger som gjør det lettere for menn å håndtere problemer på jobben.

Familieliv, arbeid og balanse i mannsdominerte yrker

Ombudet støtter forslaget om å etablere et trepartssamarbeid for bedre arbeid-familie-balanse i mannsdominerte bransjer. Formålet er å bidra til at det blir etablert bransjestandarder for god tilrettelegging for balanse mellom arbeids- og familieliv. Utvalget foreslår også en utredning og pilotprosjekter om redusert eller tilpasset arbeidstid i mannsdominerte bransjer som del av dette overordnede prosjektet.

Forsterket likestilling blant foreldre

Mannsutvalget mener det må legges bedre til rette for menns muligheter til å være likestilte omsorgspersoner, også etter samlivsbrudd. Blant forslagene på dette området, er en todeling av permisjonsperioden og utvidelse av foreldrepengeperioden. Dette støtter ombudet, med forbehold om at mot beholder barselperioden etter fødsel av medisinske årsaker.

Ombudet støtter utvalgets forslag om at det i barneloven skal være lavere terskel for å idømme delt fast bosted ved foreldretvist. 

Vi støtter også forslaget om at den som har barnet boende hos seg fast ikke lenger kan flytte med barnet uten at den andre forelderen er enig. Det er slik det er i dag når det gjelder utenlandsflytting. Ombudet mener det også skal gjelde flytting innenlands.

Hva ønsker vi mer fokus på?

Utvalget mangler konkrete tiltak rettet mot gutter og menn på temaet seksualitet, voldtekt og vold. Her mener ombudet at utvalget burde foreslått tiltak som henvender seg til unge menn blant annet om temaet voldtekt og seksuelle grenser. Det er behov for både holdningskampanjer og opplysningskampanjer, om hva som faktisk er seksuallovbrudd. Vold og voldtekt er et stort samfunnsproblem for oss alle - kvinner som menn.

- Som menn er vi fedre, brødre og kommende partnere. Mange gutter vokser opp med vold i hjemmet, og altfor mange gutter er involvert i seksuelle overgrep. Voldtekstutvalget hadde mange viktige tiltak, og det kunne fått bredere støtte hos mannsutvalget. Hele dette problemkomplekset hadde fortjent en bredere behandling i rapporten, sier Thon.