Likestillings- og diskrimineringsombudet er bekymret for at fylkeskommunen har skapt en barriere for å delta i en digital avstemning. Ombudets bekymring retter seg mot de ikke-digitale som særlig består av eldre personer, men også eldre med funksjonsnedsettelser.

- Vi mener at hjelpen som tilbys ikke nødvendigvis er tilstrekkelig for at disse gruppene skal kunne benytte stemmeretten sin, og vi er bekymret for at stemmegivningen ikke blir hemmelig for de som er avhengig av bistand til å stemme, sier fungerende likestillings- og diskrimineringsombud May Schwartz.

Bør være mulig å avlegge stemme fysisk

Ombudet har vært i kontakt med Innlandet fylkeskommune om den heldigitale folkeavstemningen, der vi har oppfordret dem til å gjøre en ny vurdering av om det kan være mulig å avlegge stemme fysisk for de som trenger det, slik at alle får like muligheter til å delta.

- Vi har også oppfordret dem til å evaluere folkeavstemningen for å få kunnskap om hvordan de ulike tiltakene fungerte, om de som trengte hjelp for å stemme benyttet seg av hjelpen, om de opplevde at valget var hemmelig, og hvilke aldersgrupper som deltok i valget, sier Schwartz.

CRPD

Norge har ratifisert FN-konvensjonen for personer med funksjonsnedsettelse (CRPD) og i artikkel 29 fastslås det at funksjonshemmede har rett til å delta i valg. Artikkel 9 inneholder regler om tilgjengelighet. Ombudet vil ta kontakt med fylkeskommunen igjen etter folkeavstemmingen for å høre om hvilke erfaringer de har gjort seg.

 

Les korrespondansen mellom ombudet og Innlandet fylkeskommune her:

Henvendelse 1

Svar på henvendelse 1

Henvendelse 2