7. desember lanserer vi en rapport på Litteraturhuset i Oslo, som ser på hvor norsk lovgivning må endres for å styrke rettighetene for personer med nedsatt funksjonsevne, i tråd med CRPD. CRPD er FN-konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne.  

Rapporten, som skal overleveres til Regjeringen, avdekker det vi mener er gap mellom norsk lovgivning og CRPD på spesifikke områder. 

Basert på vårt omfattende kartleggingsarbeid, foreslår vi nødvendige endringer i norsk rett, og kommer med anbefalinger til justeringer i politikk og praksis.  

Rapporten er et supplement til rapporten som leveres av det regjeringsoppnevnte ekspertutvalget for inkorporering av CRPD. Vi bidrar med unike perspektiver, kunnskap og klargjøring av problemstillinger. 

I rapporten ser vi blant annet på temaer som: 

  • Selvbestemmelse og beslutningsstøtte for utviklingshemmede  
  • Psykisk helse og tvangsbruk i psykiatrien 
  • Utviklingshemmedes bosituasjon og rettssikkerhet 
  • Tilrettelegging i utdanning og arbeidsliv 
  • Tilgjengelighet og universell utforming 
  • Tilrettelagte avhør og soningsforhold for funksjonshemmede 

Program: 

08.00-08.30: Frokost og mingling

08.30: Åpning av rapportlanseringen med likestillingsombud Bjørn Erik Thon (10 min). Film fra dellansering på Vidaråsen.

08.40 – 08.55: Presentasjon av rapporten «Inkorporering av CRPD». Hvordan kommer vi til å se på dagens lovverk om 30 år? 

08.55 – 09.25: Panelsamtale om behandlingstilbud i psykiatrien som bygger på prinsippene fra CRPD om frivillighet og autonomi. (Deltakere: Magnus Haldd, Mette Ellingsdalen, Didrik Heggdal, Nikolaj Kunøe) 

09.25: Panelsamtale om rapporten med politikere, likestillings- og diskrimineringsombudet og sivilt samfunn 

09.45: Avslutning v/ Bjørn Erik Thon

Arrangementet blir ikke streamet, men vi tar opptak. 
Tegnspråktolk, teleslynge og tilgjengelig for rullestolbrukere. 

Barrierer i samfunnet 

CRPD markerer et skifte i synet på funksjonshemming, fra individuelt problem til samfunnsmessige barrierer. Dette pålegger staten å fjerne barrierene for å sikre funksjonshemmedes menneskerettigheter, på lik linje med andre.  

Selv om Norge ratifiserte CRPD for over 10 år siden, reflekteres en tradisjonell forståelse av funksjonshemming i norsk lovgivning og praksis. Dette fører til at funksjonshemmede ofte sees som mottakere av velferd, ikke som selvstendige borgere. Stereotypier og språkforståelse forsterker dette.  

CRPD-komiteen er bekymret for Norges trege overgang til en menneskerettslig modell og oppfordrer til større tilpasning til CRPD. Det anbefales at CRPD inkluderes i menneskerettsloven for å gi den forrang. LDO støtter dette og håper at rapporten vil være et nyttig bidrag til hvorfor konvensjonen må inn i menneskerettsloven. 

Påmelding finner du her