Hotell sikret tilgjengeligheten, LDO henla klagesak

Ombudet henla sak om manglende universell utforming ved et hotell, etter at hotellet utbedret forholdene det var klaget på.

  • Saksnummer: 13/568
  • Lovgrunnlag: Diskrimineringsombudsloven § 3
  • Dato for henleggelse: 28. november 2014

Sakens bakgrunn

Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage av 14. mars 2013 fra Norges Handikapforbund Trøndelag (NHF).

NHF hevdet at Thon Hotell Backlund handler i strid med diskriminering- og tilgjengelighetsloven ved at hotellet mangler handikaprom og har en bratt rampe i inngangspartiet.

Norlandia Eiendom AS har på vegne av Thon Hotell Backlund opplyst i e-post av 27. november 2014 at hotellet er i ferd med å installere en rampe som tilfredsstiller Riksantikvarens krav. Hotellet har også bestilt ny heis som vil bli installert i uke 15 i 2015. Både heis og rampe vil ifølge hotellet lette tilgangen til hotellrommene. Hotellet arbeider også med å tilpasse et rom og bad for å øke tilgjengeligheten.

Rettslig grunnlag for henleggelse

Ombudet kan i særlige tilfeller henlegge en sak dersom ombudet ikke finner grunn til videre behandling, jf. diskrimineringsombudsloven § 3, femte ledd. I forarbeidene presiseres det at ombudet kan avslutte en sak uten realitetsavgjørelse, selv om saken først er tatt til behandling, jf. Ot.prp.nr. 34 (2004-2005) side 100. Ombudet er dermed gitt en skjønnsmessig adgang til å henlegge en sak, dersom det viser seg at det ikke er grunn til videre behandling.

Ombudets vurdering

Norges Handikapforbund Trøndelag (NHF) opplyste i e-post til ombudet av 27. november 2014 at de ønsker å trekke klagen. NHF er glad for den innsatsen hotellet har gjort og er fornøyde med de planer hotellet har lagt frem. NHF mener dette vil løse seg og har ikke lenger behov for å opprettholde klagen til ombudet.

Siden NHF har opplyst at han trekker klagen, finner ikke ombudet grunn til videre behandling. Ombudet mener at det er positivt at Norlandia Eiendom AS og Thon Hotell Backlund ønsker å rette seg etter loven og sikre god tilgjengelighet for besøkende.

Konklusjon

Saken henlegges.