14/1756 Kiosk handlet ikke i strid med kravet til universell utforming

Ombudet konkluderte med at en MIX-kiosk ved gjennomføring av sine planer for utbedring ikke handler i strid med
kravet til universell utforming.

Ombudet mente at mangel på rampe foran inngangspartiet til kiosken var i strid med diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 13. MIX-kiosken la imidlertid frem en plan for bygging av rampe. Ombudet konkluderte derfor med at MIXkiosken ved gjennomføring av sine planer for utbedring ikke handler i strid med kravet til universell utforming.

Konklusjon

MIX-kiosken i B oppfyller ikke kravet til universell utforming i diskrimineringsog tilgjengelighetsloven § 13 på grunn av manglende rampe foran inngangsdøren. Ombudet konkluderer imidlertid med at MIX-kiosken ved gjennomføring av sine planer for utbedring ikke handler i strid med kravet til universell utforming.

  • Saksnummer: 14/1756
  • Lovgrunnlag: diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 13
  • Dato for uttalelse: 15. april 2015

 

OMBUDETS UTTALELSE

Sakens bakgrunn

Inngangspartiet til MIX-kiosken i B har ikke en fastmontert rampe.

Partenes syn på saken

A:

A hevder at han har flere ganger klaget på manglende rampe utenfor MIXkiosken i B. Han ble lovet at rampen skulle bygges i løpet av høsten 2012. Per i dag er det fortsatt ingen rampe for å komme inn på kiosken. I dag blir det brukt en aluminiumsplate som etter As syn ikke fungerer optimalt. Han får ikke brukt kiosken når det ikke finnes noe permanent rampe for å komme seg inn.

MIX-kiosken i B:

MIX-kiosken viser til at de har en ringeklokke til funksjonshemmede. De er behjelpelige med å få dem inn i butikken ved hjelp av rampe. Kiosken har ellers veldig begrenset med midler.

Senere har MIX-kiosken opplyst at de er i dialog med kommunen om bygging av en rampe og trenger noen måneder på seg til å få ordnet dette. MIX-kiosken har sendt dokumentasjon på at det er søkt om endring av blomsterbed foran butikken. I følge daglig leder, er ikke veien bred nok til å ha rampe. Rampe kan ikke bygges før blomsterbed er fjernet.

Rettslig grunnlag

Ombudet håndhever lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven), jf. § 28. Ombudet kan gi uttalelse om et forhold er i strid med loven, jf. diskrimineringsombudsloven § 3 tredje ledd, jf. § 1 andre ledd nr. 3.

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 13 tredje ledd pålegger offentlige og private virksomheter rettet mot allmennheten en plikt til å sikre universell utforming av virksomhetens alminnelige funksjon. Brudd på plikten til universell utforming etter § 13 regnes som diskriminering, jf. § 12 første ledd.

Med universell utforming menes utforming eller tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske forholdene, inkludert informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), slik at virksomhetens alminnelige funksjon kan benyttes av flest mulig, jf. § 13 andre ledd.

Plikten til universell utforming rekker så langt det ikke medfører en uforholdsmessig byrde for virksomheten, jf. § 13 tredje ledd første punktum. Ved vurderingen av om utformingen eller tilretteleggingen medfører en uforholdsmessig byrde vil den positive effekten og viktigheten av tilretteleggingen måtte veies mot kostnader og andre former for belastning tilretteleggingen medfører. Det følger av loven at det særlig skal legges vekt på tilretteleggingens effekt for å nedbygge funksjonshemmende barrierer, om virksomhetens alminnelige funksjon er av offentlig art, de nødvendige kostnadene ved tilretteleggingen, virksomhetens ressurser, sikkerhetsmessige hensyn og vernehensyn.

Det skal legges til grunn at diskriminering har funnet sted hvis det foreligger omstendigheter som gir grunn til å tro at det har skjedd diskriminering og den ansvarlige ikke sannsynliggjør at diskriminering likevel ikke har funnet sted, jf. § 30 andre ledd bokstav b).

FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD)

CRPD artikkel 9 slår fast at universell utforming er en menneskerett. CRPD artikkel 2 inneholder en definisjon av universell utforming:

«Med ”universell utforming” menes utforming av produkter, omgivelser, programmer og tjenester på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming.»

For at mennesker med nedsatt funksjonsevne skal få et selvstendig liv og kunne delta fullt ut på alle livets områder, skal mennesker med nedsatt funksjonsevne på lik linje med andre få tilgang til det fysiske miljøet og til andre tilbud og tjenester som er åpne for eller tilbys allmennheten, både i byene og i distriktene. Virksomheter skal identifisere og fjerne det som hindrer og vanskeliggjør tilgjengeligheten.

Ombudets vurdering

Ombudet vil innledningsvis fastslå at MIX-kiosken i B er en virksomhet som har plikt til å sikre at virksomhetens hovedløsninger er universelt utformet etter diskriminerings- og tilgjengelighetslovens § 13. Virksomheten har derfor plikt til å tilrettelegge de deler av virksomhetens lokaler som benyttes av allmennheten (kunder eller andre) på en slik måte at flest mulig, uavhengig av individuelle forutsetninger, vil ha tilgang til virksomhetens tjenester og service. Inngangspartiet må være utformet slik at personer med nedsatt funksjonsevne kan komme inn uten hjelp fra andre.

Er inngangspartiet til MIX-kiosken i B universelt utformet?

Det neste ombudet må ta stilling til er om MIX-kiosken i B tilfredsstiller kravet til universell utforming i diskriminerings- og tilgjengelighetslovens § 13.

Ombudet tar ikke stilling til om MIX-kiosken som sådan er universelt utformet. Ombudet tar kun stilling til det påklagede forholdet.

Det er ikke omstridt at inngangspartiet ikke har en fastmontert rampe. Byggteknisk forskrift § 12-4(2)(c) bestemmer at inngangspartiet til bygninger som er rettet mot allmennheten skal være trinnfritt. Dersom inngangspartiet ikke er trinnfritt, skal det bygges en rampe for å oppnå trinnfri adkomst, jf. byggteknisk forskrift § 12-18.

Per i dag må personer i rullestol benytte en ringeklokke og vente til det settes ut en aluminiumsplate. Dette er en spesialløsning som ikke er forenlig med standarden universell utforming.

Inngangspartiet til MIX-kiosken i B er ikke universelt utformet.

MIX-kiosken har imidlertid opplyst at de er i dialog med kommunen om bygging av en rampe. Et blomsterbed foran inngangspartiet må fjernes for å få plass til en rampe. Søknad om fjerning av blomsterbedet er til behandling hos kommunen.

Dersom en virksomhet har konkrete planer for tilpasning til universell utforming i løpet av kort tid, følger det av praksis fra ombudet og nemnda at virksomheten ikke handler i strid med diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 13.

På bakgrunn av MIX-kiosken sine opplysninger om planlagte tiltak mener ombudet at virksomheten har sannsynliggjort at inngangspartiet ved ferdigstillelse vil på en tilfredsstillende måte sikre universell utforming.

Konklusjon

MIX-kiosken i B oppfyller ikke kravet til universell utforming i diskrimineringsog tilgjengelighetsloven § 13 på grunn av manglende rampe foran inngangsdøren. Ombudet konkluderer imidlertid med at MIX-kiosken ved gjennomføring av sine planer for utbedring ikke handler i strid med kravet til universell utforming.