Spisested brøt tilgjengelighetsloven

Spisestedet Bryggerikaia i Bodø bryter plikten til universell utforming.

Norges Handikapforbund Bodø klaget inn spisestedet Bryggerikaia for manglende universell utforming.

Ombudet tok stilling til om Bryggerikaia er universelt utformet og om det ville innebære en uforholdsmessig byrde å gjøre utbedringer.

Ombudet konkluderte med at Bryggerikaia ikke er universelt utformet ved at det er to trappetrinn opp til sitte- og spisesonene inne i lokalet. Nordlandskaia AS har ikke anført eller lagt frem dokumentasjon på at virksomheten ikke har økonomi til å utbedre trappetrinnene i lokalet. Virkosmheten la heller ikke frem konkrete planer for utbedringer. Ombudet mente at det ikke var tilstrekkelig å vise til at universell utforming vil tas hensyn til under fremtidig oppussing, men at det ikke kan garanteres at de påklagede manglene vil utbedres.

 

 

OMBUDETS UTTALELSE

Sakens bakgrunn

Bryggerikaia i Bodø er et spisested som er rettet mot allmennheten. Spisestedet eies av Nordlandskaia AS. Spisestedet har ikke automatisk døråpner. Det er to trappetrinn til sitte- og spisesonene.

Partenes syn på saken

Norges Handikapforbund (NHF) Bodø:

NHF Bodø hevder at spisestedet Bryggerikaia ikke tilfredsstiller kravene til universell utforming i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven.

NHF viser til at inngangsdøren krever en åpningskraft på over 2 kg. NHF hevder at dette krever automatisk døråpner.

Nordlandskaia AS:

Nordlandskaia AS hevder at restaurantlokalet er tilrettelagt for flest mulig. Det har ikke tidligere vært fremmet innvendinger mot stedets utforming, til tross for at flere med nedsatt funksjonsevne har benyttet stedet.

Nordlandskaia AS har planer om å foreta oppussing av lokalet til neste år. Det vil da bli lagt vekt på å sikre at lokalet har en mest mulig universell utforming. Nordlandskaia AS opplyser at det er noe tidlig å svare på om alle høydeforskjeller i lokalet vil bli fjernet, herunder om det blir installert elektrisk døråpner.

Rettslig grunnlag

Ombudet håndhever lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven), jf. § 28. Ombudet kan gi uttalelse om et forhold er i strid med loven, jf. diskrimineringsombudsloven § 3 tredje ledd, jf. § 1 andre ledd nr. 3.

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 13 tredje ledd pålegger offentlige og private virksomheter rettet mot allmennheten en plikt til å sikre universell utforming av virksomhetens alminnelige funksjon. Brudd på plikten til universell utforming etter § 13 regnes som diskriminering, jf. § 12 første ledd.

Med universell utforming menes utforming eller tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske forholdene, inkludert informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), slik at virksomhetens alminnelige funksjon kan benyttes av flest mulig, jf. § 13 andre ledd.

Plikten til universell utforming rekker så langt det ikke medfører en uforholdsmessig byrde for virksomheten, jf. § 13 tredje ledd første punktum. Ved vurderingen av om utformingen eller tilretteleggingen medfører en uforholdsmessig byrde vil den positive effekten og viktigheten av tilretteleggingen måtte veies mot kostnader og andre former for belastning tilretteleggingen medfører. Det følger av loven at det særlig skal legges vekt på tilretteleggingens effekt for å nedbygge funksjonshemmende barrierer, om virksomhetens alminnelige funksjon er av offentlig art, de nødvendige kostnadene ved tilretteleggingen, virksomhetens ressurser, sikkerhetsmessige hensyn og vernehensyn.

Det skal legges til grunn at diskriminering har funnet sted hvis det foreligger omstendigheter som gir grunn til å tro at det har skjedd diskriminering og den ansvarlige ikke sannsynliggjør at diskriminering likevel ikke har funnet sted, jf. § 30 andre ledd bokstav b).

Ombudets vurdering

Ombudet vil innledningsvis fastslå at Bryggerikaia er en virksomhet som har plikt til å sikre at virksomhetens hovedløsninger er universelt utformet etter diskriminerings- og tilgjengelighetslovens (dtl.) § 13. Virksomheten har derfor plikt til å tilrettelegge de deler av virksomhetens lokaler som benyttes av allmennheten på en slik måte at flest mulig, uavhengig av individuelle forutsetninger, vil ha tilgang til virksomhetens tjenester og service.

Er Bryggerikaia universelt utformet? 

Det neste ombudet må ta stilling til er om Bryggerikaia tilfredsstiller kravet til universell utforming.

Ombudet tar ikke stilling til om virksomheten som sådan er universelt utformet. Det ombudet skal ta stilling til er om de påklagede forhold hos Bryggerikaia tilfredsstiller kravet til universell utforming.

Det er enighet om at inngangsdøren ikke har automatisk døråpner og at det er to trappetrinn til spise- og sittesonene inne i restauranten. Nordlandskaia er imidlertid ikke enig i at restaurantlokalet ikke er tilrettelagt for flest mulig og viser til at de ikke har mottatt klager tidligere.

Dtl. § 15 bestemmer at for bygninger rettet mot allmennheten gjelder kravene til universell utforming i eller i medhold av plan- og bygningsloven. Praksisen fra ombudet og nemnda er entydig på at kravene til universell utforming i dtl. § 13 i utgangspunktet også gjelder for eksisterende bygninger. Ombudet har i sin vurdering av om Bryggerikaia er universelt utformet funnet veiledning i de krav som stilles til universelt utformede bygg i henhold til Forskrift om tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift).

Dør til og i hovedatkomst som er beregnet for manuell åpning skal kunne åpnes med åpningskraft på maksimum 30 N, jf. byggteknisk forskrift § 12-15(3)(b). Dersom åpningskraften er mer enn 30 N, må det monteres en automatisk døråpner.

NHF har anført at åpningskraften til inngangsdøren er over 20 N. Det har imidlertid vært en endring i byggteknisk forskrift som trådte i kraft 1. januar 2014. Krav til åpningskraft ble hevet fra 20 til 30 N. Ombudet har derfor bedt NHF presisere hvorvidt åpningskraften til inngangsdøren også er høyere enn 30 N. NHF hadde ingen ytterligere opplysninger vedrørende dette. Ombudet finner på den bakgrunn at det ikke er grunn til å tro at inngangsdøren ikke er universelt utformet.

Rom og annet oppholdsareal i byggverk med krav om universell utforming skal ha trinnfri tilgang, jf. byggteknisk forskrift § 12-7(4)(b).

«Bryggerikaia» er ikke universelt utformet fordi det er to trappetrinn til spise- og sittesonene inne i restauranten.

Vil krav om universell utforming være uforholdsmessig byrdefullt?

Nordlandskaia AS har bevisbyrden for at universell utforming vil være uforholdsmessig byrdefullt.

Det følger av ombudets og nemndas praksis at frem til det foreligger forskrifter med krav om oppgradering av eksisterende bygninger kan det kun stilles krav til mindre tiltak etter diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 13.

Nordlandskaia AS har ikke anført eller lagt frem dokumentasjon på at virksomheten ikke har økonomi til å utbedre trappetrinnene i lokalet.

Nordlandskaia AS har opplyst at de har planer om å foreta en oppussing av lokalet til neste år og at det da vil bli lagt vekt på å sikre universell utforming. Nordlandskaia AS kan imidlertid ikke garantere at de påklagede høydeforskjeller i lokalet vil bli fjernet. Etter praksis fra nemnda er det situasjonen ved avgjørelsestidspunktet som skal være avgjørende. Hvis innklaget virksomhet har utbedret mangel på universell utforming eller har konkrete planer om å gjøre det, må det konkluderes med at virksomheten ikke bryter loven. Nordlandskaia AS har imidlertid ikke lagt frem konkrete planer for utbedring. Det er ikke tilstrekkelig å anføre at krav til universell utforming vil bli tatt med i vurderingen når lokalene utbedres i fremtiden.

På denne bakgrunn mener ombudet at Nordlandskaia AS ikke har sannsynliggjort at utbedring vil være uforholdsmessig byrdefullt.

Konklusjon

Nordlandskaia AS bryter plikten til å sikre universell utforming av virksomhetens fysiske miljø, jf. diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 13 tredje ledd fordi det er to trappetrinn til sitte- og spisesonene inne i restauranten.

Ombudets uttalelser er ikke rettslig bindende. Ombudet vil likevel oppfordre Nordlanskaia til å rette seg etter uttalelsen.

Dersom Nordlandskaia AS ikke retter seg etter ombudets uttalelse vil ombudet vurdere å bringe saken inn til vurdering hos Likestillings- og diskrimineringsnemnda. Nemnda kan treffe vedtak om at det foreligger brudd på plikten til universell utforming, jf. diskrimineringsombudsloven § 7. Nemnda har også kompetanse til å pålegge stansing, retting eller andre tiltak.

Vi ber om tilbakemelding innen 15. mars 2015 om hvordan Nordlandskaia As foreslår å løse saken, dersom Nordlandskaia AS velger ikke å bringe saken inn for Likestillings- og diskrimineringsnemnda.