En kvinne ble tilbudt sluttvederlag/etterlønn mot å si opp sin stilling. Kvinnen aksepterte dette, og etterlønnen ble utbetalt som en engangsutbetaling. Dette medførte at hun ikke opparbeidet seg fulle rettigheter til fødselspenger i henhold til folketrygdloven, som krever at man må ha vært i inntektsgivende arbeid i minst seks av de ti siste månedene. I forhold til folketrygdlovens regler likestilles inntektsgivende arbeid med løpende etterlønn, mens etterlønn foretatt som en engangsutbetaling ses på som fallskjerm og skal ikke inngå i beregningsgrunnlaget for fødselspenger.

Etter Likestillingsombudets mening har disse bestemmelsene uheldige virkninger for kvinner. Ombudet gjorde derfor Barne- og familiedepartementet oppmerksom på saken.

Departementet svarte at reglene på dette området er klare, slik at Trygdeetaten ikke har muligheter til å tolke regelverket på annen måte. Departementet skulle imidlertid se på denne problemstillingen i forbindelse med sin gjennomgang av hele fødselspengeordningen i 2003.

Saksnummer: 2002/264
Emne: fødselspenger, etterlønn
Klager: organisasjon
Lovanvendelse: § 3.0