Det skriver Likestillings- og diskrimineringsombudet i en fersk høringsuttalelse til Barne- og likestillingsdepartementet.

– Kvinnekonvensjonen er ennå ikke tatt inn i menneskerettsloven, på tross av at regjeringen lovet det i Soria Moria erklæringen. Dette innebærer i praksis at kvinners rettigheter gis lavere rang enn andre menneskeskerettigheter, som for eksempel religionsfriheten, sier fungerende ombud Ingeborg Grimsmo.

Hun mener det er svært uheldig at kvinner nedprioriteres på denne måten, og påpeker at FN tidligere har kritisert Norge for å sette trosfriheten foran kvinners rettigheter i likestillingsloven.
- I likestillingsloven står det i dag at ”indre forhold i trossamfunn” er unntatt fra loven. FNs kvinnekomité har stilt seg kritisk til dette unntaket. Det har vi også, sier Grimsmo.

Hun mener hovedproblemet med dagens formulering er at enkelte trossamfunn opplever den som et carte blanche til å diskriminere kvinner.

- LDOs erfaring er at mange har tolket bestemmelsen slik at trossamfunn er unntatt fra likestillingsloven i sin helhet, og at LDO ikke har kompetanse til å behandle en sak om kjønnsdiskriminering i trossamfunn. Dette er en feilaktig tolkning. Vi trenger en revidering for å unngå unødvendige diskusjoner om rekkevidden av trossamfunns adgang til å legge vekt på kjønn, sier Grimsmo. 

Les hele høringsuttalelsen her.