Kvinner som bryter ut av voldelige ekteskap og søker oppholdstillatelse på selvstendig grunnlag, bør fritas for søknadsgebyr. Det mener Likestillings- og diskrimineringsombudet. Arbeids-og inkluderingsdepartementet vil nå vurdere gebyrfritak.

Gebyrpraksisen når det gjelder søknader om oppholdstillatelse i Norge kan være kjønnsdiskriminerende, mener Likestillings- og diskrimineringsombudet.  Ombudet har bedt Arbeids-og inkluderingsdepartementet om å vurdere gebyrpraksisen på nytt, og særlig vurdere kravet om gebyr fra kvinner som bryter ut av ekteskap på grunn av vold.
I dag er det slik at kvinner som er kommet til Norge gjennom familiegjenforening, og som bryter ut av ekteskapet på grunn av vold, må betale et gebyr på 1100 kroner når de søker oppholdstillatelse på selvstendig grunnlag.
 -Mye tyder på at disse kvinnene er i en vanskelig livssituasjonen også økonomisk.  Mange av de hensynene som tas i forhold til asylsøkere, bør derfor komme til uttrykk når staten vurderer gebyrpraksisen for disse kvinnene. Det er grunn til å tro at mange av kvinnene som bryter ut av ekteskapet på grunn av vold, har vært økonomisk avhengig av ektefellen. Et gebyrkrav vanskeliggjør deres situasjon ytterligere, sier Ingeborg Grimsmo.

Ulik behandling av kvinner og menn
Gebyrpraksisen, reiser også spørsmål om indirekte forskjellsbehandling. Enkelte grupper er fritatt for kravet om gebyr når de søker oppholdstillatelse. Dette gjelder de som søker asyl i Norge og enkelte grupper som søker fornyelse av tillatelser.
Statistikken viser at 72 prosent av de som søker asyl i Norge, er menn. De får oppholdsbidrag fra den norske staten, og er fritatt for gebyr når de søker asyl.
Majoriteten av de som bor i Norge på grunn av familiegjenforening, er kvinner. Dersom de flytter fra ektefellen før det har gått tre år, kan de søke om opphold i Norge på selvstendig grunnlag. Gebyrkravet er på 1100 kroner.

Departementet vil se på saken
Arbeids-og inkluderingsdepartementet arbeider nå med forskrifter til den nye utlendingsloven (lov 15.mai 2008 nr.35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold). Regelverket om behandlingsgebyr vil bli vurdert i denne forbindelse.
-Vi vil herunder også vurdere om det bør gjøres unntak for kravet om behandlingsgebyr for utlendinger som søker fornyet oppholdstillatelse på selvstendig grunnlag som følge av mishandling, skriver Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen i sitt svarbrev til ombudet.
Ny utlendingslov skal etter planen sendes på høring i år, og det tas sikte på at loven vil tre i kraft fra januar 2010.