Første januar 2009 blir Nasjonalt dokumentasjonssenter for personer med nedsatt funksjonsevne en del av Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO). –Dette blir et viktig tilskudd til ombudet, sier fungerende likestillings- og diskrimineringsombud Ingeborg Grimsmo.

Sammenslåingen skjer i forbindelse med at ombudet får ansvar for å håndheve og være pådriver for den nye diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Loven skal etter planen tre i kraft 1. januar 2009.

- Dokumentasjonssenteret sitter på mye kunnskap om livssituasjonen til personer med nedsatt funksjonsevne. De ligger også i tet når det gjelder tilgjengelig formidling gjennom ny teknologi. Sammenslåingen med ombudet vil derfor få stor betydning for vårt videre arbeide på området, sier Ingeborg Grimsmo

Nasjonalt dokumentasjonssenter for personer med nedsatt funksjonsevne er et faglig uavhengig forvaltningsorgan. Senteret er, i likhet med ombudet, administrativ underlagt Barne- og likestillingsdepartementet.  Dokumentasjonssenteret samler inn kunnskap om forhold som dokumenterer funksjonshemmedes livssituasjon og utvikler verktøy for å rapportere om utviklingen.

Les mer om Dokumentasjonssenteret og deres arbeid på www.dok.no