EU vil forby diskriminering på grunn av alder, nedsatt funksjonsevne, seksuell orientering, religion og livssyn også utenfor arbeidslivet. Norge har i dag ikke noe diskrimineringsvern for lesbiske og homofile utenfor bolig- og arbeidsmarkedet. Vernet mot diskriminering på grunn av alder er begrenset til arbeidslivet. Likestillings- og diskrimineringsombudet tok allerede i 2006 initiativet til å utrede tilsvarende beskyttelse mot diskriminering i Norge.

EU-kommisjonen la i begynnelsen av juli fram et utkast til nytt direktiv. Dette vil gi vern mot diskriminering også utenfor arbeidslivet for flere grunnlag enn kjønn og etnisitet. Direktivet vil sikre lik behandling på områder som velferds- og helsetjenester, utdanning og tilgang til andre varer og tjenester som er allment tilgjengelige, også boliger.

Direktivet vil forby direkte og indirekte diskriminering så vel som mobbing, trakassering og gjengjeldelse.

Forslaget til nytt direktiv omfatter også funksjonshemmede.  Norge vedtok ny diskriminerings- og tilgjengelighetsloven i juni. Denne vil tre i kraft 1. januar 2009. Viktige prinsipper i både forslaget til direktiv og i den nye norske loven, er at mangel på universell utforming vil innebære diskriminering. Det er gjort unntak for virksomheter hvor det vil være uforholdsmessig kostbart å gjennomføre nødvendige endringer.

Likestillings- og diskrimineringsombudet mener at forslaget til nytt direktiv er et viktig skritt i retning av et helhetlig diskrimineringsvern.

¬- Regjeringen har oppnevnt et utvalg som utreder et helhetlig diskrimineringsvern i Norge, Graver-utvalget. Forslaget til EU-direktiv vil være verdifullt for dette utvalget, sier fungerende likestillings- og diskrimineringsombud Elisabeth Lier Haugseth.

Forslaget til direktiv finner du her

Les også
15 prosent av EU-borgerne føler seg diskriminert