Om norske rekrutter og nyankomne innvandrere får lik innføring i holdninger til voldtekt, vil det bidra til bedre holdninger i alle miljøer, mener Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Voldtekt kan bli et obligatorisk tema under den militære førstegangstjenesten om utvalget som nylig har lagt fram en NOU om bekjempelse av voldtekt får det som de vil. De får helhjertet støtte fra Likestillings- og diskrimineringsombudet LDO. Ombudet vil at temaet også skal tas opp i introduksjonsprogrammet for innvandrere.

Ombudet har nylig levert sitt høringssvar til NOU 2008:4 ”Fra ord til handling. Bekjempelse av voldtekt krever handling.” Utvalget bak utredningen ønsker at introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere tar inn ”spesifikk opplæring om temaet voldtekt, herunder holdninger, grensesetting og norsk kultur i et kjønnsperspektiv”. Ombudet påpeker viktigheten av å skille uttalte idealer med faktisk praksis i ”norsk kultur”.

- Voldtekt er som rapporten viser et stort samfunnsproblem som ikke kan knyttes til innvandrerbefolkningen, men i vel så stor grad har noe med norske kjønnskulturer å gjøre. Uansett er det lite konstruktivt å knytte spørsmålet til ”norsk kultur” og ”innvandrerkultur”. Vi må synliggjøre alle samfunnsmessige fenomener som bidrar til at vi har en sørgelig statistikk når det gjelder voldtekt. Under en prosent av gjerningsmennene i voldtektssaker blir domfelt, sier fungerende likestillings- og diskrimineringsombud Ingeborg Grimsmo.

Hun peker på det uheldige i forestillingen om at ikke-vestlige menn voldtar på grunn av kultur, mens det er individuelle forklaringer på at etnisk norske menn voldtar.