Kvinnelige turnusarbeidere i helsesektoren har 35,5 timers uke, mens mannlige skiftarbeidere i industrien har 33,6 timers uke. Når foreslår et utvalg kjønnsnøytrale arbeidstidsordninger, noe som på sikt vil bety likestilling. – Et langt skritt i riktig retning. Det er på høy tid man tar fatt i dette problemet, sier fungerende likestillings- og diskrimineringsombud Ingeborg Grimsmo.

71 prosent av skiftarbeiderne er menn og 88 prosent av disse arbeider heltid. 74 prosent av turnusarbeiderne er kvinner og 51 prosent av disse arbeider deltid, viser tall fra SSB.

Det har i mange år vært forskjell på den tariffestede arbeidstiden for døgnkontinuerlig turnusarbeid i helsesektoren, og den som gjelder for de som har helkontinuerlig skiftarbeid i den mannsdominerte industrien.

Allerede i 1997 påpekte det tidligere likestillingsombudet det diskriminerende i forskjellsbehandlingen mellom skift og turnus.

Utvalget er nedsatt av arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen. Holden-utvalget fikk utarbeidet en rapport fra Arbeidsforskningsinstituttet, som er et vedlegg til utredningen.

Rapporten har blant annet sett på forsøk og erfaringer med arbeidstidsordninger som reduserer uønsket deltid i de kvinnedominerte turnusyrkene.

Likestillings- og diskrimineringsombudet vil studere forslagene nøye og avvente kommentarer fra partene som jobber med disse problemene daglig for å se hvordan forslagene vil slå ut.

- Forslaget om å gjøre helgearbeidet mer attraktivt ved at det gir rett til redusert arbeidstid er positivt. Det kan også bidra til å redusere ufrivillig deltid, sier Grimsmo.

Ombudet er imidlertid kritisk til utvalgets anslag om at bare ti prosent arbeider ufrivillig deltid. Der kommuner har spurt de ansatte er andelen som ønsker større stilling betydelig større.  For eksempel oppgir 35 prosent av de deltidsarbeidende i Harstad kommune at de jobber ufrivillig deltid.

- De foreslåtte tiltakene peker i riktig retning, men dette ikke er nok. Problemet med deltid er stort også i handelsnæringen og skolefritidsordningene, som ikke har turnus. Ombudet ser derfor fortsatt behov for lovfestet rett til heltid, sier Grimsmo.

Utvalget foreslår:

  • Hver arbeidet nattetime kompenseres med 1 time og 15 minutter (fra kl. 21.00 til 06.00)
  • Hver arbeidet time på søndag kompenseres med 1 time og 10 minutter. (lørdag kl. 18.00 – søndag kl.22.00)
  • Det er ikke dobbelttelling av natt og søndag.
  • Ingen skal få lengre arbeidstid enn i dag.