Antallet henvendelser  til LDO om graviditetsdiskriminering øker kraftig, til 349 i 2007, mens antallet klagesaker holder seg relativt stabilt.

Stadig flere tar kontakt med Likestillings- og diskrimineringsombudet for å få hjelp og veiledning i forhold som gjelder graviditet. På 1990-tallet ga Likestillingsombudet rundt 10 skriftlige veiledninger om dette hvert år. I 2007, var antallet 349, det vil si en økning i antallet henvendelser som gjelder graviditetsdiskriminering på nesten 30 prosent siden 2006.
Hva gjelder sakene? Her er en kort beskrivelse av en av hendelsene som førte til at en arbeidstaker tok kontakt med LDO:
”Kvinnen mente at hotellet, i et intervju, hadde lovet henne 100 prosent fast stilling. Da hotellet fikk vite at hun var gravid, fikk hun tilbud om ekstravaktstilling. Til å begynne med arbeidet hun mye, og reagerte ikke på det. Etter en måned ansatte hotellet imidlertid en annen person i stillingen, slik at hun ikke fikk arbeidet like mye som før. Hun mente derfor at hotellet hadde lagt vekt på graviditeten”.
I dette tilfellet førte kvinnens kontakt med LDO til at hun leverte inn en klage.  Likestillings- og diskrimineringsombudet fant at det var begått lovbrudd og at kvinnen hadde vært utsatt for direkte diskriminering.

Fellende dom for halvparten
Det er likevel få av veiledningssakene som fører til at det åpnes for klagebehandling. –Forklaringen på dette kan være at saken løser seg som følge av den veiledningen som er gitt, eller at forholdet ikke er av en slik art at det kan behandles som brudd på likestillingsloven. Det er også en del som kun ønsker å få sjekket hvordan reglene er, eller få bekreftet sin egen oppfatning av et forhold, sier leder av juridisk avdeling, Elisabeth Lier Haugseth.
LDO har mottatt 28 klager som gjelder graviditetsdiskriminering i 2007. Av disse er det 13 som er ferdigbehandlet.  Fem av sakene har LDO henlagt, mens det er gitt uttalelse i 8 saker. Av de disse åtte, er det fire saker der LDO har konkludert med at det er begått lovbrudd.
Det er vanligvis den som føler seg diskriminert som selv klager inn sin sak til Likestillings- og diskrimineringsombudet. Fagforeninger og organisasjoner står bare bak 3 av de 28 sakene som ble klaget inn i 2007. Bare i ett tilfelle tok LDO initiativ for å få prøvet om en gravid var blitt utsatt for diskriminering etter likestillingsloven.