Informasjon om Likestillingslovens bestemmelser, gjorde at to gravide kvinner likevel fikk forlenget sine vikariater.

En gravid kvinne som var ansatt i et vikariat, tok kontakt med Likestillings- og diskrimineringsombudet da arbeidsgiveren hennes ga beskjed om at hun ikke kom til å få forlenget vikariatet siden hun skulle ut i permisjon. Vikariatet hennes gikk ut samme dag som permisjonen før fødselen startet.
Veiledningstjenesten hos Likestillings- og diskrimineringsombudet ga kvinnen informasjon om bestemmelsene i Likestillingsloven. Her heter det i §3 at:

Direkte eller indirekte forskjellsbehandling av kvinner og menn er ikke tillatt
Med direkte forskjellsbehandling menes handlinger som

1. stiller kvinner og menn ulikt fordi de er av forskjellig kjønn
2. setter en kvinne i en dårligere stilling enn hun ellers ville ha vært på grunn av graviditet eller fødsel, eller setter en kvinne eller mann i en dårligere stilling enn vedkommende ellers ville ha vært på grunn av utnyttelse av permisjonsrettigheter som er forbeholdt det ene kjønn

Fikk forlenget vikariat
Kvinnen tok saken opp med arbeidsgiver, som innrømmet at ledelsen ikke var klar over at det ikke er lov å legge vekt på forestående fødselspermisjon ved tilsetting i nytt vikariat. Kvinnen og en kollega som var i tilsvarende situasjon, fikk tilbud om nye vikariater på arbeidsplassen.

-Saken viser at ikke alle spørsmål løses gjennom klagebehandling, men at enkelte får til gode løsninger etter å ha fått veiledning, sier informasjonssjef  Ingeborg Grimsmo hos LDO.