–Kvinner jobber turnus og menn jobber skift. Skiftarbeiderne har goder som turnusarbeiderne ikke får. Det er diskriminerende, sier Ylva Lohne hos Likestillings- og diskrimineringsombudet.

38 prosent av kvinnene arbeider utenom vanlig arbeidstid, mot 30 prosent av mennene. Det viser årets arbeidskraftundersøkelse fra Statistisk Sentralbyrå.
Samtidig jobber kvinner gjerne deltid. Hele 42,5 prosent av alle kvinnelige arbeidstakere jobber deltid. Det tilsvarende tallet for menn er 12 prosent.
- Mye tyder på at den høye deltidsandelen skyldes at turnusarbeidet er slitsomt. Mange velger derfor å trappe ned i stilling. Når man jobber fullt skift derimot, har man krav på arbeidstidsnedsettelse som turnusarbeiderne ikke får, sier seniorrådgiver Ylva Lohne hos Likestillings- og diskrimineringsombudet.
Arbeidstiden for helkontinuerlig skiftarbeid og sammenliknbart turnusarbeid er 33,6 timer per uke i bedrifter med tariffavtale. Men dette er en arbeidstidsavtale som er laget med utgangspunkt i skiftordningene. Turnusen på sykehusene blir av flere grunner ikke regnet som ’sammenliknbar’, selv om turnusarbeidet er like slitsomt.
- Jobber du i tre-delt turnus, jobber du to uker mer i året enn de som jobber i helkontinuerlig skift. Det er dokumentert at helsebelastningen ved å jobbe turnus er minst like stor som ved å jobbe skift, sier informasjonsrådgiver Ingvild Dårnes i Norsk Sykepleierforbund. Hun fremholder at Sykepleierforbundet mener at turnusarbeidere i helsesektoren utsettes for diskriminering på grunn av kjønn og at de opplever utstøting fra arbeidslivet grunnet belastende arbeidstidsordninger.

Halvparten av sykepleierne jobber deltid
At halvparten av sykepleierne arbeider deltid, sier Ylva Lohne kan være et tegn på at de betaler for den store arbeidsbelastningen av egen lomme. Sykepleierne velger å arbeider deltid, fordi turnus er slitsomt og dårlig betalt.
- En undersøkelse for et par år siden viste at én av tre deltidsansatte sykepleiere jobbet deltid ufrivillig, sier Dårnes i Sykepleierforbunder.
- For et par år siden hadde vi en aksjon for å få deltidsansatte til å søke heltidsstillinger. Gjennom denne undersøkelsen ble det klart at årsaken til at så mange ønsket å forbli deltidsarbeidere, var at lønnen for heltids turnusarbeid er for dårlig (begynnerlønn 281.500 kroner). Sykepleierne oppga også for lav grunnbemanningen på sykehusene, og for lite tid til å ta seg av pasientene, som årsak til at de ikke ønsket å jobbe full tid i turnus. Det er samtidig slik at sykehusene ønsker at mange skal jobbe deltid for å få turnusene til å gå opp.

Dårligere nattilleggsordninger
Skiftarbeidernes nattevakter er som oftest sammenfallende med arbeidsmiljølovens definisjon av ”natt”. Nattevakten i industrien starter klokken 21.00 og slutter klokken 06.00 og dette gir full uttelling når det gjelder reglene for ubekvem arbeidstid og kompensasjon for denne.
Turnusarbeidernes nattevakter er derimot satt opp for å imøtekomme pasientenes behov. Dette innebærer at nattevaktene i sykehusene kan starte for eksempel klokken 23.00 og gå til 08.00. De to siste timene av disse vaktene, fra 06.00 til 08.00, gir ikke rett til kompensasjon for ubekvem arbeidstid til tross for at de kommer på tampen av en natts arbeid.
– Dette viser at skiftarbeiderne har goder som turnusarbeiderne ikke får og siden det er kvinner som jobber turnus og menn som jobber skift, er forskjellene diskriminerende, sier Ylva Lohne