Daglig rapporterer mediene nye voldtekter. På festivaler, ferier, diskoteker og ikke minst, i hjemmene. Martine Aurdal skriver i Dagbladets Magasinet om ei svensk tenåringsjente som blogger sitt raseri mot voldtekt. Hun har liksom Aurdal blitt voldtatt selv. Likestillings- og diskrimineringsombudet mener at behovet for forbedringer av innsatsen mot voldtekt er stort.

I en undersøkelse oppgir ni prosent av jentene i avgangsklassene på videregående skoler at de har blitt voldtatt eller forsøkt voldtatt. Undersøkelsen ble utført av NOVA i 2007.

Under en prosent av alle anmeldelser av voldtekt i Norge fører til domfellelse.

Den offentlige utredningen ”Fra ord til handling – bekjempelse av voldtekt krever handling” ble lagt fram tidligere i år. Utvalget bak meldingen foreslår en styrking av alle sektorer som er involvert i dette arbeidet; politi, påtalemyndighet, helsevesen og det forebyggende arbeidet i skolen.

- Dette er positivt. Det skal kraftig lut til for å få færre voldtekter. Rasende tenåringsjenter som nekter å være offer er bra. I tillegg er det viktig at unge mennesker får god seksualopplysning og opplæring i grensesetting på et tidlig stadium, sier likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås.

Hun har for eksempel merket seg forslaget obligatorisk behandling av temaet voldtekt i førstegangstjenesten i militæret. – Et positivt forslag, mener hun.
LDO mener også at det kan være grunn til å jobbe med holdningene i politi og rettsvesen.

- Svært mange unnlater fortsatt å anmelde voldtekt. For at flere skal anmelde er det viktig at ofrene blir møtt med respekt og tatt på alvor. Derfor må det arbeides med holdninger i hele det apparatet som møter den voldtatte, sier Gangås.