Diskrimineringslovutvalget vil redusere trossamfunnenes rett til å forskjellsbehandle kvinner og homofile.
– Dette styrker diskrimineringsvernet, sier Elisabeth Lier Haugseth, leder for juridisk avdeling hos Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Elisabeth Lier Haugseth, leder for juridisk avdeling hos Likestillings- og diskrimineringsombudetI arbeidsmiljøloven er det i dag en unntaksparagraf som sier at trossamfunn har lov til å forskjellsbehandle på grunn av homofil samlivsform ved ansettelser. Denne paragrafen vil Diskrimineringslovutvalget fjerne. I stedet må slik forskjellsbehandling begrunnes i det alminnelige saklighetskravet. Utvalget går også inn for å endre likestillingsloven § 2, slik at det blir vanskeligere for trossamfunn å forskjellsbehandle kvinner.

Viktig signaleffekt
Likestillings- og diskrimineringsombudet har lenge vært en pådriver for å få fjernet unntaksparagrafene, og Elisabeth Lier Haugseth er svært fornøyd med utvalgets forslag.  
- Lovendringen sender viktige signaler om likestilling og likeverd. Dagens unntaksbestemmelser fremstår som generelle unntak fra diskrimineringsvernet. Dette er ikke lovens intensjon. De foreslåtte endringene styrker diskrimineringsvernet i praksis. En slik styrking er både viktig og nødvendig, sier Haugseth.

Trosfriheten ivaretatt
Hun mener utvalgets innstilling er et stort skritt i riktig retning.
– Utvalget gjør det helt klart at den nye loven vil ha en meget snever unntaksadgang. All forskjellsbehandling må være religiøst begrunnet og knyttes til krav i den enkelte stilling. Dette vil være en viktig rettesnor for praktiseringen av regelverket, sier Haugseth, som ikke er redd for at dagens forslag svekker trosfriheten.
- Trossamfunnenes frihet er ivaretatt. Både likestillingsloven og arbeidsmiljøloven åpner fremdeles for forskjellsbehandling i stillinger knyttet til trosutøvelsen og den religiøse virksomheten til et trossamfunn, sier Haugseth.

Dette foreslår Diskrimineringslovutvalget:

Arbeidsmiljølovens § 13 – 3, tredje ledd, oppheves. Krav til samlivsform ved ansettelse må i stedet hjemles i arbeidsmiljølovens generelle unntaksadgang. Unntak fra diskrimineringsforbudet må knyttes til trosutøvelsen eller trossamfunnets religiøse virksomhet. Slike unntak kan bare aksepteres når det foreligger saklige grunner for det, og kravet ikke er uforholdsmessig inngripende.

Likestillingslovens unntak for ”indre forhold i trossamfunn”i § 2, endres. Det presiseres at forskjellsbehandling kun er tillatt i religionsutøvelsen og ansettelser i stillinger knyttet til utøvelsen av bestemte religiøse funksjoner. Krav om et bestemt kjønn skal være nødvendig ut fra trossamfunnets religiøse lære.