Samer møtes fortsatt ofte av fordommer og diskriminering, ifølge den svenske Ombudsmannen mot etnisk diskriminering. Likevel er det få samer som anmelder at de har blitt diskriminert. Toleransen i forhold til åpenbar diskriminering og krenkelser er fortsatt høy blant svenske samer.

Dette kommer fram i en rapport fra Diskrimineringsmbudsmannen (DO).

«Assimilerings- og utdanningspolitikken har ført til at samisk i dag er et truet språk. Syd- og lulesamisk risikerer å dø ut, og posisjonen til det nordsamiske språket er usikker,» heter det i rapporten. DO foreslår at det tas initiativ for å knytte språklige rettigheter til viktige samfunnsfunksjoner i større grad enn tidligere.

Ombudsmannen foreslår også at Sverige ratifiserer ILOs konvensjon nr. 169 om Urfolk og stammefolk i selvstyrende land. Denne ble ratifisert av Norge i 1990.

Liksom Norge har Sverige et samisk forvaltningsområde som gir spesielle rettigheter for den samiske befolkningen. Den svenske rapporten foreslår en utvidelse slik at flere personer blir omfattet av de særskilte rettighetene når det gjelder opplæring i samisk språk.

- Denne rapporten er interessant, og det den forteller om at svenske samer fortsatt har høy toleranse i forhold til å bli diskriminert, er trist lesning. Vi skal ikke se bort fra at det samme er tilfelle i Norge, sier likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås.

Hun viser til en norsk undersøkelse fra 2006 hvor en av fire norske samer oppgir å ha følt seg diskriminert minst én gang de to siste årene. Som eksempel trekker hun også fram situasjonen for samer i Oslo.

- Bare én skole i Oslo har samiskundervisning. Det finnes også bare én samisk barnehage. Om lag 1500 samer har registrert seg i Sametingets valgmanntall i Oslo. Ikke alle registrerer seg, så antallet samer i området er høyere. Det sier seg selv at få samiske barn i Oslo kan gjøre seg nytte av undervisningstilbudet på samisk, sier Gangås.

Den svenske rapporten viser at samer har erfaring med diskriminering på alle samfunnsområder. DO mener det viktigste er å sikre samenes mulighet til reell deltakelse og innflytelse i samfunnet. Myndighetene har ifølge rapporten en viktig rolle og et stort ansvar for at Sverige fullfører sine forpliktelser i forhold til menneskerettighetene.

Det bor om lag 40 000 samer i Norge, om lag 20 000 i Sverige, 7500 i Finland og 2000 i Russland, ifølge nettstedet www.galdu.org som er et kompetansesenter for urfolks rettigheter.       

Les hele den svenske rapporten her