Alle virksomheter er pålagt å jobbe aktivt for likestilling og mot diskriminering.  Fra i år er det nye regler som gjelder aktivitet og rapportering på likestillingsarbeidet.

LDO gjennomfører en bevisstgjøringskampanje for å øke kompetansen blant norske arbeidsgivere, arbeidslivets parter og allmennheten generelt om kravene - og mulighetene - som de nye bestemmelsene innebærer.

Kurs og workshop

For å lykkes med likestillings- og mangfoldsarbeid må arbeidet forankres i ledelsen og hos de ansatte. Kompetanse er en viktig forutsetning.
LDO samarbeider med arbeidslivets parter om å tilby gratis regionale kurs til høsten for de som har behov for rask og praktisk innføring i hva som skal til for å imøtekomme de nye reglene, gode eksempler fra andre virksomheters arbeid og informasjon om diskrimineringsjuss. Det arrangeres også en heldags ekspertkonferanse i Oslo viet diskrimineringsjussen i arbeidslivet.

Klikk her for å lese mer om kursene og melde deg på.

 
LDO har samarbeidet med organisasjonskonsulentene Splint om utvikling av en workshop for kundebehandlere og serviceansatte. Gjennom rollespill og erfaringsbasert læring økes bevisstheten om hvordan det er mulig å sikre likeverdige tjenester i møtet med et mangfoldig publikum.
Les mer om workshopen og muligheter for å få workshopen skreddersydd dine ansatte.

Gode eksempler

LDO og Posten har inngått et samarbeid for å vise at kompetanseheving på ledernivå og hos de ansatte skaper nye muligheter for å utnytte det mangfoldet som samfunnet har å by på. Dette gjelder i forhold til å rekruttere og beholde de beste medarbeiderne og å sikre et likeverdig tilbud til bredest mulig del av befolkningen.

Deler av Postens ledelse deltar på kurs i regi av LDO og ansatte med ansvar for kundebehandling får delta på workshop om hvordan yte god service ovenfor et mangfoldig publikum.

Gå til Postens integrerings- og mangfoldssider.

I løpet av juni vil du finne egne kampanjesider under ldo.no der vi vil legge ut mer informasjon, tips og ideer til hvordan mangfolds- og likestillingsarbeid kan gjennomføres, og verktøy for deg som arbeidsgiver eller ansattes representant.

Denne kampanjen er støttet av Barne- og Likestillingsdepartementet (BLD) og EUs program for sysselsetting og sosial solidaritet (2007-2013), i regi av Generaldirektoratet for sysselsetting, sosialpolitikk og likestilling. Programmet gir økonomisk støtte til implementering av EUs målsettinger i forhold til arbeids- og samfunnsliv, i tråd med EUs sosiale agenda, og bidrar dermed til oppnåelse av Lisboastrategiens målsettinger på disse felt. Innholdet i disse sider gjenspeiler ikke nødvendigvis EU-kommisjonens standpunkt eller meninger. '