Odelstinget har vedtatt en ny lov som gir kommunene plikt til å sørge for et krisesentertilbud til alle innbyggere i Norge.

 

Loven tydeliggjør hva tilbudet skal inneholde og det presiseres at botilbudet til kvinner og menn skal være fysisk adskilt. Tilbudet skal omfatte døgnåpen telefonvakt, et botilbud, et dagtilbud og oppfølging i reetableringsfasen for den voldsutsatte.


 

- Det er gledelig at regjeringen har lyttet til høringsinstansene og omgjort forslaget om lovfestet rett til krisesentertilbud for kvinner og menn, sier kommunikasjonssjef i Likestillings– og diskrimineringsombudet Ingeborg Grimsmo.


 

Da høringsnotatet om loven ble sendt fra departementet i fjor høst, var det utformet kjønnsnøytralt. I sitt høringssvar støttet LDO i all hovedsak forslaget, men var kritisk til at lovforslaget er utformet kjønnsnøytralt.  Ombudet mente forslaget ikke tok tilstrekkelig hensyn til at menn og kvinner kan ha ulike behov for krisesentertilbud. 


Les LDOs høringssvar