Likestillings- og diskrimineringsnemnda hadde møte 20. april 2009. I møtet behandlet Nemnda to saker om mulig forskjellsbehandling på grunn av manglende fagforeningstilhørighet i forbindelse med lønnsfastsettelse, en sak om mulig forskjellsbehandling på grunn av alder i forbindelse med avlønning og arbeidsoppgaver og en sak om påstått forbigåelse på grunn av etnisitet/nasjonal opprinnelse i forbindelse med ansettelse, og en sak om forbigåelse på grunn av graviditet ved ansettelse.

Sakene er nå lagt ut på Nemndas hjemmeside: http://www.diskrimineringsnemnda.no/.