Likestillings- og diskrimineringsombudet presenterer en rapport om likestilling i kommune-Norge. I Finnmarks-kommunen Sør-Varanger tjener kvinner 1,4 prosent mer enn menn. I Mandal tjener menn 15 prosent mer enn kvinner. Gjennomsnittlig tjener menn 8,6 prosent mer enn kvinner i kommunene.

Seks norske kommuner har for andre år på rad rapportert alt for dårlig på likestilling henhold til loven. Kommunene Ringsaker, Porsgrunn, Flekkefjord, Austevoll, Lærdal og Surnadal har rapportert så dårlig på likestilling i henhold til loven at de blir brakt inn for Likestillings- og diskrimineringsnemnda.

Alle bedrifter, private som offentlige er pålagt en aktivitets- og redegjørelsesplikt etter likestillingsloven. Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) er kontrollinstans og har i år kontrollert 64 kommuner. Kommunene er vurdert i forhold til hvordan de redegjør for likelønn, kjønnsbalanse, bruk av deltid og foreldrefravær i sine årsrapporter.