Kan velgerne stole på at SV er en garantist for likelønn? Likestillings- og diskrimineringsombudet har sendt en konkret utfordring til SVs landsmøte.

Likestillings- og diskrimineringsombudet har startet en kampanje for å sette søkelys på likestillings- og mangfoldspolitikk i valgkampen. I forkant av alle landsmøtene vil LDO vurdere partienes utkast til partiprogrammer.

En garantist for likelønn?

Denne helgen møtes SV til landsmøte i Bergen. I brevet som LDO i dag har sendt til SVs landsmøte står det blant annet følgende:

SV har mye å bevise på likelønnsområdet. Partiet har sittet i regjering i 4 år. I samme tidsrom har lønnsforskjellene mellom kjønnene økt. For å stoppe denne utviklingen er vi helt avhengige av gode politiske tiltak for å redusere lønnsgapet.

På papiret er SVs tiltak for likelønn gode. Men hvor stor er SVs vilje til å prioritere likelønn blant mange andre viktige saker?

Vi utfordrer SV til å gjøre likelønn til en like viktig sak som barnehageutbyggingen har vært i inneværende Stortingsperiode.

Om kampanjen Bevisst valg 2009

Likestillings- og diskrimineringsombudet har startet en kampanje for å sette søkelys på likestillings- og mangfoldspolitikk i valgkampen.

Ombudet har identifisert seks viktige utfordringer på sitt område. Ombudet utfordrer partiene og etterlyser konkrete politiske tiltak på følgende områder:

  • Tilgjengelighet.
  • Likelønn.
  • Likere deling av foreldrepermisjonen.
  • Likeverdig rett til offentlige tjenester.
  • Et arbeidsliv med plass til alle.
  • Tiltak mot vold og tvang.

 

I forbindelse med partienes landsmøter vil LDO legge ut en vurdering av utkast til partiprogrammer på kampanjesiden www.bevisstvalg.no

Etter landsmøtene vil alle partiene få anledning til å svare på utfordringen på samme nettside. 

Sosialistisk Ungdom valgte likelønn som det de mener er det viktigste å jobbe for da Likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås utfordret ungdomspartiene ved lanseringen av Bevisst Valg 2009.