Likestillings- og diskrimineringsombudet holder kurs for rådgivere som jobber for å fremme likestilling og hindre diskriminering.

Temaet er systematisk likestillingsarbeid med utgangspunkt i diskrimineringslovverket, særlig med vekt på arbeidsgiveres aktivitets- og redegjørelsesplikt. Det vil bli lagt vekt på kunnskapsformidling og oppgaveløsing.