Tiltak og virkemidler for å forhindre tidlig pensjonering varierer i liten grad mellom yrkesgrupper, bransjer og næringer, viser Fafo-rapport. Dette til tross for at vi vet at årsakene til tidlig pensjonering er sammensatte og skyldes en rekke ulike forhold både på og utenfor arbeidsplassen.

Rapporten ”Ulikt arbeid – ulike behov” ser på norske virksomheters seniorpolitiske praksis. Formålet med rapporten har vært å kartlegge og analysere hvilke faktorer og forhold på virksomhetsnivå som fremmer, eventuelt hemmer, utviklingen av gode og målrettede seniorpolitiske tiltak, og hva som innvirker på lederes og arbeidstakeres faktiske bruk av tilgjengelige tiltak og virkemidler.

Et sentralt funn i rapporten er at virksomhetene har valgt en felles seniorpolitikk for alle ansatte, det vil si en ”one size fits all”-løsning.
Rapporten viser også til at tilbudet av - og tilgangen til - tiltak og særskilte ordninger, synes å være omvendt proporsjonalt med det reelle behovet hos virksomhetenes arbeidstakere.

Les rapporten her (nytt vindu).