Mandag 1. august møter likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik FNs kvinnekomité i New York for å fortelle hvordan Norge følger opp forpliktelsene i kvinnekonvensjonen (CEDAW). Der skal hun presentere LDOs foreløpige rapport om mangler og fallgruver i den norske likestillingspolitikken.

Møtet er et formøte til den endelige utspørringen av Norge som skal foregå i 2012. Hensikten er å gi frivillige organisasjoner og menneskerettsinstitusjoner fra land som skal bli eksaminert mulighet til å levere supplerende eller alternative rapporter til regjeringens rapport.

 

Vil ha lovendringer

I LDOs foreløpige rapport kommer ombudet med flere konkrete forslag til forbedringer av likestillingslovverket, blant annet

 • forbud mot interseksjonell diskriminering
 • konkretisering av offentlige myndigheters plikt til å fremme likestilling i sitt virke som beslutningstaker, tjenesteyter og budsjettgiver
 • eksplisitt aktivitetsplikt til å motarbeide skadelige kjønnsstereotypier og fordommer
 • eksplisitt aktivitetsplikt til å bekjempe vold mot kvinner

LDO advarer også mot den marginaliseringen av kvinneorganisasjonene og den kjønnsnøytraliseringen av likestillingstiltak som har funnet sted de siste årene. 
Dersom komitéen tar ombudets innspill til etterretning, vil de gi den norske regjeringen mulighet til å svare på ombudets anliggender før den varslede utspørringen i 2012.

Viktig korrektiv

FNs kvinnekomité overvåker medlemsstatenes arbeid med å gjennomføre bestemmelsene i kvinnekonvensjonen (CEDAW). Hvert fjerde år redegjør Norge for gjennomføringen av konvensjonenes standarder i politikk, lovgivning, og doms- og forvaltningspraksis.  Barne, - likestillings- og inkluderingsdepartementet er ansvarlig for myndighetenes rapportering til FNs tilsynsorganer. Komitéene har utviklet prosedyrer for å gi ikke-statlige organisasjoner og uavhengige instanser mulighet til å korrigere statenes rapportering i form av såkalt skyggerapportering/supplerende rapportering. På denne måten er rapporteringssystemet et viktig pådriververktøy, og i de senere år har dette korrektivet til den statlige rapporteringen blitt fremmet som svært viktig av komitéene.

 

Program:

1.  august:

 • CEDAW pre-session gruppearbeid og møte med komitémedlemmer

2.  august:

 • møte med Gjermund Sæter, den norske FN-delegasjonen
 • møte med Gro Lindstad, FOKUS / UN Women og Unni Rambøll, UN Women
 • møte med Jennifer DeCarli, New York City Family Justice Center

3.  august:

 • møte med Lee Waldorf, UN Women
 • møte med Women of Color Policy Network

4.  august:

 • møte med Dorchen A. Leidholdt, Center for Battered Women’s Legal Services, Sanctuary for Families

 

Les LDOs rapport til formøtet i CEDAW-komitéen (engelsk, pdf-format).