LDO har gjennomført en landsdekkende kampanje der brukere av helsetjenester har møtt lokalpolitikere. Møtene har avdekket at mange ikke får de tjenestene de har krav på. Nå ber ombud Sunniva Ørstavik om møte med helseministeren for å presentere funn, råd og krav. Alle kommunene får i dag tilsendt disse gjennom: ”Likeverdige helsetjenester for alle – fra velvilje til handling”.


Pressemelding

Folk får ikke likeverdige helsetjenester

Kommunene klarer ikke å gi innbyggerne likeverdige helsetjenester. Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) har i 2011 fått en rekke tilbakemeldinger fra folk som ikke får det tilbudet de etter loven har krav på.

LDO har samlet disse tilbakemeldingene, og utarbeidet et sett råd og krav til kommuner og lokale folkevalgte om hvordan de kan sikre innbyggerne likeverdige helsetjenester i tråd med lovverk og LDOs anbefalinger.

– Noe av det verste vi har sett er mangel på tolk, eller bruk av barn eller andre pårørende som tolk. Det får ganske store konsekvenser. Det kan i verste fall føre til at pasienten ikke forstår en alvorlig diagnose, sier Sunniva Ørstavik.

Helsevesenet er til for brukerne. De vet hvor skoen trykker, hva som fungerer og hva som kan bli bedre. Vår kampanje viser at helsevesenet ikke alltid tar hensyn til ulike brukeres behov.

- Det viser seg også at for få av de offentlige helsekontorene er tilgjengelige for bevegelseshemmede. For eksempel er mangel på parkering, tunge dører og høye skranker noe av det som gjør legekontorene utilgjengelige, sier Ørstavik.

Målet om likeverdige helsetjenester oppfylles ikke av seg selv. Selv om hensikten er god, kan usaklig forskjellsbehandling og diskriminering likevel forekomme. Derfor er offentlige myndigheter pålagt å jobbe aktivt, planmessig og målrettet for å fremme likestilling og hindre diskriminering. Dersom denne plikten til å yte likeverdige tjenester ikke tas på alvor risikerer man å bryte loven.

Politikere i stat og kommuner må sørge for rammebetingelser som gjør det mulig for helsevirksomheter og helsearbeidere å ivareta denne plikten i praksis.

- Vi ser så alvorlig på dette at vi kommer til å be om et møte med helseministeren for å diskutere dette, og høre hvordan helsemyndighetene har tenkt å gripe fatt i disse utfordringene, sier Ørstavik.
Funnene fra kampanjen og LDOs krav sendes ut til alle kommuner i dag.

For mer informasjon:
Dorthe Trøften 48 25 32 31
Maria Kristine Myrvoll 922 59 576