En kollega trådte inn som stedfortreder da mannen gikk ut i foreldrepermisjon. Da han kom tilbake etter endt permisjon var det ikke han, men kollegaen som fortsatte som stedfortreder. Han klaget saken inn for ombudet. Ombudet mener arbeidsgiver handlet i strid med forbudet mot direkte forskjellsbehandling i likestillingsloven § 3.

Les klagesaken "Mann forskjellsbehandlet på grunn av fedrekvote ved valg av stedfortreder".