- Alvorlige menneskerettsutfordringer i Norge

Kun hver femte voldtektsanmeldelse ender med tiltale og bare en av ti blir dømt. Forrige uke sendte likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik en rapport til FNs menneskerettsråd. Der er Norges manglende innsats for å bekjempe og slå ned på voldtekt en av menneskerettsutfordringene hun er særlig bekymret for.

- Selv om stadig flere kvinner anmelder voldtekt, er andelen saker som ender med tiltale like skremmende lav som i 2001. Dette er en stor trussel mot kvinners rettsikkerhet, sier Ørstavik.

Nå etterlyser hun større innsats fra norske myndigheter.
- Voldtektsstatistikken reflekterer grove krenkelser og viser tydelig at det er behov for skjerpet innsats fra myndighetene. FNs kvinnediskrimineringskomite har flere ganger kritisert Norge for å gjøre for lite for å bekjempe voldtekt og vold i nære relasjoner. Jeg håper Norges nye justisminister prioriterer dette feltet, og setter i verk nødvendige tiltak slik at færre kvinner skal måtte oppleve voldtekt, og flere av de sakene som anmeldes kan ende med tiltale og dom, sier Ørstavik.

Dette er likevel bare et av flere områder hvor ombudet mener norske myndigheter gjør en for dårlig jobb i å sikre likestilling. Rapporten som ble sendt til FN denne uka tar for seg utfordringer på en rekke ulike samfunnsområder. Til sammen inneholder den 19 anbefalinger til hvordan Norge bør jobbe for å sikre menneskerettighetene til alle landets borgere, uavhengig av kjønn, etnisitet, religion, funksjonsevne, seksuell orientering og alder.

LDO anbefaler blant annet at

  • myndighetene må sette i verk tiltak for å redusere bruken av tvang i psykiatrien og endre norsk lovverk slik at det er i tråd med konvensjonen om rettigheter til personer med nedsatt funksjonsevne.
  • Norge må innføre en mer forpliktende trepartsavtale for likestilling mellom staten og partene i arbeidslivet for å hindre diskriminering på jobb.
  • Likestillings- og diskrimineringsnemnda må få myndighet til å ilegge den som har diskriminert økonomiske sanksjoner, slik at ombudet og nemnda blir et reelt alternativ til rettsvesenet for den som blir diskriminert.
  • det må settes ned en granskningskommisjon som kan vurdere egnede tiltak for å bekjempe partnerdrap.

Les hele rapporten her (PDF-format)