Et tilbakeblikk

8. mars får vi besøk av de tidligere likestillingsombudene. Her forteller Kristin Mile og Beate Gangås om sine perioder som ombud.

Meld deg på jubelfrokosten her.

Kristin Mile, likestillingsombud 2000-2006


1. Hva var den viktigste likestillingsutfordringene da du var ombud?

En av de store utfordringene var, da som nå, likelønn og graviditetsdiskriminering, og den store andelen deltidsarbeidende kvinner. Deltid er problematisk både i forhold til lønn, karrieremuligheter, pensjon og tilknytning til arbeidslivet. Vi hadde mange henvendelser fra kvinner som følte at de kom dårlig ut som deltidsarbeidende, samtidig som det ikke var så enkelt å få utvidet stillingene sine.

En annen stor utfordring var kontantstøtten og den virkningen den har på likestillingen mellom kvinner og menn. I min ombudsperiode ble kontantstøtte først og fremst benyttet av kvinner, og flere gikk ut i lengre fødselspermisjoner enn de hadde gjort tidligere.

2. Hva var den største seieren den perioden?

Den første og store seieren var da vi, etter et omfattende arbeid, fikk medhold i Klagenemnda for likestilling i den såkalte ACE-saken. Noen kristne privatskoler drev undervisning som bygget på den såkalte ACE-pedagogikken, og med læremidler som etter min mening var i strid med likestillingsloven. Læremidlene var også svært betenkelige sett i forhold til barn.

Bruk av religiøse hodeplagg på arbeidsplassen ble en stor sak i 2004, og vi konkluderte med at et forbud i realiteten diskriminerte kvinner.

Ellers var min periode preget av en stor økning i saksmengden og et økende antall henvendelser fra menn. Det var også en seier at menn sto fram med likestillingssaker og at de fikk medhold!

3. Hva er dagens største utfordring?

Jeg tror nok det kjønnsdelte arbeidslivet fortsatt er den store utfordringen for likestilling mellom kvinner og menn. Norge har ikke mye å skryte av når det gjelder en jevnere fordeling av kvinner og menn i arbeidslivet, og det kjønnsdelte arbeidslivet inspirerer også til at jenter og gutter velgere svært forskjellig i utdanning.

Likestillings- og diskrimineringsombudet har et bredere arbeidsområde enn jeg hadde, og jeg mener antidiskrimineringsarbeid og aksept av mangfold byr på mange utfordringer. Innvandrerkvinners stilling og selvstendighet er kanskje den utfordringen som står mitt hjerte nærmest.

4. Hva tror du blir fremtidens største utfordring? 

Det er alltid vanskelig å si noe om fremtiden, men når vi ser hvordan utviklingen har vært så er det nærliggende å tro at utfordringen vil være å fortsette det gode likestillingsarbeidet som utføres i dag. Det gir resultater selv om de ikke kommer så raskt. En av mine gode kollegaer i ombudet sa at likestillingsarbeid og likestillingsendringer egentlig innebærer en stille revolusjon, sett i det lange perspektivet.

Kristin Mile er i dag generalsekretær i Human-Etisk Forbund.

Beate Gangås, likestillings- og diskrimineringsombud 2006-2009

1. Hva var den viktigste likestillingsutfordringene den tiden da du var ombud?

Etablering av Likestillings- og diskrimineringsombudet var en milepæl: Sammenslåingen av SMED, Likestillingsombudet og Likestillingssenteret. Nå skulle vi med samlede krefter håndheve diskrimineringslovgivningen samtidig som vi skulle være synlige en pådriver i likestillingsdebatten.

Det å se likestillingsutfordringene i vid forstand var sentralt, for i bunn og grunn handler diskriminering om det samme uansett diskrimineringsgrunn, noe som ble godt synlig ved implementeringen av diskriminerings- og tilgjengelighetsloven og diskrimineringsloven. Det handler om å gi like muligheter og unngå usaklig forskjellbehandling.

Frihet fra vold var også da et viktig satsingsområde.

2. Hva var den største seieren den perioden?

Likestillings- og diskrimineringsombudet ble synlig og tydelig i den offentlige debatten. Dette var særlig tydelig under kommunevalgkampen hvor vi hadde mange utspill og fikk stor oppmerksomhet, noe som satte mangfold og likestilling høyt på agendaen.

Vi hadde dessuten flere konkrete saker som var viktige og positive presedenser på likestillingsområdet, både diskriminering på grunn av kjønn, etnisitet, alder og nedsatt funksjonsevne. Jeg er svært fornøyd med den nye organisasjonen vi bygde opp og at vi så godt klarte å markere oss som et modig og uavhengig ombud. Jeg er stolt av at vi utarbeidet og distribuerte gode, informative nye publikasjoner, som likestillingsregnskapet SALDO og oppsummering av juridiske uttalelser, PRAKSIS.

3. Hva er dagens største utfordring?

Jeg tror likegyldighet er dagens største utfordring, og forestillingen om at vi har et mer likestilt samfunn enn det vi har.

4. Hva tror du blir fremtidens største utfordring? 

Samfunnet endrer seg og utfordringene vil påvirkes av det. Trakassering via nye kommunikasjonsplattformer vel kreve en endring av innsatsen. Større mobilitet av arbeidskraft på tvers av landegrenser vil kunne gi nye utfordringer hva gjelder sosial dumping.

Et større mangfold i befolkningen setter nye krav til samfunnet for å sikre like muligheter uavhengig av blant annet kjønn, etnisitet, språk og religion. Jeg tror også fremtidens utfordring er å forbli et land som er stolt av å sette likestilling og kampen mot diskriminering høyt på agendaen. Det er ingen selvfølgelighet at så skjer og at det skal gå av seg selv.

Det kreves tydelige føringer og prioriteringer for at vi skal forbli gode og helst bli bedre. Jeg er overbevist om at Norge også i fremtiden vil trenge et kompetent, engasjert og handlekraftig Likestillings- og diskrimineringsombud som bidrar positivt som lovhåndhever og pådriver i så måte!

Beate Gangås er politimester i Østfold politidistrikt.

Anne Lise Ryel og Ingunn Yssen besøker også ombudet 8. mars.