Fine ord forplikter

- Det er positivt at Høyre-/Fremskrittsparti-regjeringen sier de vil styrke likestillingen og skape et bedre diskrimineringsvern for alle, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik i en kommentar til den nye regjeringserklæringen. Ombudet understreker at dette forplikter i det videre arbeidet.

Ørstavik minner om at en styrking av likestillingen må bety økt innsats, samt flere, bedre og konkrete virkemidler. Styrking av likestillingen må også bety en styrking av likestillingsapparatet, slik Likestillingsutvalget foreslo.

- Det er positivt når den nye regjeringen sier at vold i nære relasjoner, utdanning, arbeidsliv og integrering er viktige innsatsområder i et likestillingsperspektiv. Men dette må følges opp med konkrete tiltak, sier ombudet.

Ørstavik viser til at regjeringen vil ”bygge sin likestillingspolitikk på positive, stimulerende virkemidler fremfor kvotering”. Hun advarer mot å fjerne konkrete virkemidler, som kvotering, før de positive, stimulerende virkemidlene er på plass og kan fungere som det det skal – fremmer likestilling.

Positive signaler

Ørstavik peker på flere positive punkter når det gjelder likestilling, som for eksempel:

Rettighetsfesting av BPA, fremme tiltak for å få flere til å velge utradisjonelle utdanninger og karrierer på veien mot et mindre kjønnsdelt arbeidsmarked, styrke arbeidet mot menneskehandel, vold i nære relasjoner og seksualisert vold mot kvinner, og sørge for etterlevelse av FN-konvensjonen for funksjonshemmede (CRPD).

- Dette er viktig områder i likestillingsarbeidet, og ombudet vil følge nøye med i oppfølgingen og utformingen av den konkrete politikken. Det er de enkelte tiltak, lovverk og bevilgninger det handler om når målsettingene skal settes ut i livet, sier Sunniva Ørstavik.

Helhetlig lov

Ombudet har store forventninger til arbeidet med en helhetlig likestillings- og diskrimineringslov, slik Graver-utvalget i sin tid gikk inn for.

- Men dette må ikke bli en hvilepute for å sette kraft bak de lovene vi har i dag, som er gode. Det må spres kunnskap om lovene, folk må settes i stand til å bruke dem, og vi må få sanksjonsmuligheter, sier Ørstavik.

- Jeg skal utfordre den nye regjeringen slik at de fine ordene blir virkelighet, og gir mer likestilling for flere, sier hun.