Flere partier burde fulgt Venstre

- Jeg skulle ønske flere av partiene på Stortinget valgte å følge Venstre når de i dag løfter frem planen om et universelt utformet samfunn innen 2025, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik. I dag er det finanskomiteens innstilling til neste års statsbudsjett som behandles i Stortinget.

I sine merknader til statsbudsjettet for 2014 trekker Venstre spesielt frem skolebygg og foreslår at det bevilges 225 mill kroner som en opptrappingsbevilgning. –Det er langt frem før alle elever, uansett funksjonsevne, kan gå på sin nærskole. Venstre skal ha honnør for at de så klart ser utfordringen, minner de andre partiene om målet og viser vilje til å prioritere penger til dette, sier ombudet. Ørstavik mener skole- og undervisningsbygg bør være universelt utformet innen 10 år.

- Den nye regjeringen har en helt unik mulighet til å starte en planmessig, systematisk utvikling av et samfunn som er tilgjengelig for alle, sier Sunniva Ørstavik og minner om at Norge gjennom ratifiseringen av FN-konvensjonen for funksjonshemmede(CRPD) har påtatt seg omfattende plikter til å sikre tilgjengelighet for alle.

Her er merknadene fra Venstre angående universell utbygging og tilgjengelige undervisningsbygg i Innstilling fra finanskomiteen om nasjonalbudsjettet for 2014 og forslaget til statsbudsjett for 2014:

3.2.18.2.4    Merknader fra komiteens medlem fra Venstre

Dette medlem viser til at regjeringen har lagt fram en ambisiøs plan om at det norske samfunnet skal være universelt utformet innen 2025. For å oppnå dette må eksisterende bygg, anlegg, uteområder m.m. oppgraderes. Regjeringen har signalisert at undervisningsbygg har førsteprioritet i denne prosessen. Det er en prioritering dette medlem støtter helhjertet. Allerede våren/sommeren 2008 antydet regjeringen at den innen utgangen av året ville fastsette en forskrift med tidsfrister for universell utforming av skoler og undervisningsbygg. Det er 4 1/2 år siden. Ingen ting har skjedd.

Dette medlem mener at universell utforming er et gode for alle og en helt nødvendig forutsetning for at funksjonshemmede barn og ungdom skal få samme mulighet som andre til å gå på nærskolen, og til å velge fag og skoler etter interesser og evne. Dessverre viser det seg at svært mange av landets undervisningsinstitusjoner i stor grad er utilgjengelige for funksjonshemmede. 80 pst. av grunnskolene har betydelige mangler, 96 pst. av landes videregående skoler er utilfredsstillende. Skal en i overskuelig framtid nå målet om et samfunn som gir likeverdige muligheter for alle mennesker, må det satses betydelig på å øke tilgjengeligheten i eksisterende bygningsmasse. En oppgradering av alle landets grunnskoler til universell utforming er ifølge Vista og Multiconsult, dersom man bruker 10 år på det, beregnet til 4,25 mrd. kroner. Det er etter dette medlems syn en helt nødvendig investering, og det haster med å komme i gang. Dette medlem foreslår derfor å bevilge 225 mill. kroner til å starte prosessen med universelt utformede undervisningsbygg.

Dette medlem vil understreke viktigheten av at skolebygg er universelt utformet. Dette medlem viser til at Kommunal- og regionaldepartementet i 2010 fikk utarbeidet en rapport fra VISTA for å beregne kostnadene ved å innføre krav til universell utforming av undervisningsbygg. Dersom målet skal nås innen utgangen av 2025, er kostnadene for universell utforming av skolebygg anslått å utgjøre om lag 1,8 mrd. kroner for kommunene og 0,9 mrd. kroner for fylkeskommunene. Dette medlem viser til forslag i Venstres alternative statsbudsjett om å bevilge 225 mill. kroner som en opptrappingsbevilgning knyttet til dette arbeidet, nærmere omtalt under rammeområde 18.