Innspill til arbeidstidsutvalget

Likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik kommer i et brev til arbeids- og sosialminister Robert Eriksson med innspill til Regjeringens varslede arbeidstidsutvalget.

– Utvalget må ha balansen mellom arbeid og omsorg for alle som et av sine viktigste premisser å jobbe etter, skriver Ørstavik.

Ombudet mener det er viktig at regjeringen sikrer at både kvinner og menn, uavhengig av yrke, sektor og bransje har en reell mulighet til å kombinere fulltidsarbeid med omsorgsansvar.

- Etter ombudets vurdering er dette en viktig oppfølging av nasjonale mål for likestillingspolitikken, men også oppfølging av de forpliktelsene myndighetene har i forhold til FNs kvinnekonvensjon (CEDAW), skriver Ørstavik.