Korsforbud til vurdering

NRKs forbud mot bruk av religiøse symboler for nyhetsprogramledere vil bli behandlet av Likestillings- og diskrimineringsombudet. Det vil si at LDO vil vurdere om NRK bryter diskrimineringsloven gjennom sitt forbud mot religiøse symboler.

Foreløpig har LDO uttalt skepsis til NRKs regelverk. Dette på bakgrunn av tidligere saker som er behandlet − blant annet forbud mot hijab og turban på jobb. Der har LDO kommet til at det er brudd på diskrimineringsloven i de fleste saker, herunder politisaker hvor hensynet til nøytralitet vurderes.

NRK har selv lagt stor vekt på at det er viktig at NRKs nyhetsprogramledere er nøytrale. De viser også til pressefrihetparagrafen i Menneskerettighetene. NRK mener at dersom de som arbeidsgivere må tillate religiøse symboler, er det et inngrep i pressefriheten. NRK opplyser om at TV2 har det samme forbudet, samt svensk tv.

Nå skal LDO gå grundig gjennom regelverket og redegjørelsen fra NRK før det kommer en uttalelse, forhåpentligvis i løpet av februar.