Rasismeparagrafen må stå

Høyre vil fjerne rasismeparagrafen som de mener står i veien for ytringsfriheten. Likestillings- og diskrimineringsombudet varsler at det er i strid med FNs Rasediskrimineringskonvensjon.

Likestillings- og diskrimineringsombudet har registrert at Høyre vil fjerne rasismeparagrafen fra straffeloven, og har det i sitt valgprogram for neste stortingsperiode.

− Dersom et slikt forslag får gjennomslag i Stortinget, vil Norge ikke lenger oppfylle sine forpliktelser etter FNs rasediskrimineringskonvensjon, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.

Norge skal…

I FNs Rasediskrimineringskonvensjon står det tydelig at Norge er forpliktet til å forhindre spredning av rasistiske ytringer:

Konvensjonspartene skal:

«erklære at enhver spredning av ideer basert på tanken om rasemessig overlegenhet eller rasehat, enhver tilskyndelse til rasediskriminering, så vel som enhver voldshandling eller tilkyndelse til voldshandling mot en rase eller gruppe personer av en annen hudfarge eller etnisk opprinnelse … er en straffbar handling…»

Ordlyden i kravet er moderert ved en henvisning til ytringsfrihet. Dette innebærer at det må skje en avveining mellom de to rettighetene: retten til ytringsfriheten og retten til vern mot rasistiske ytringer.

− Det kan alltid diskuteres hvor grensen trekkes for hva som skal anses som straffbare rasistiske ytringer.  En fjerning av all strafferettslig vern mot rasistiske ytringer, ville imidlertid være et klart brudd på FNs rasediskrimineringskonvensjon, sier Ørstavik.

Ytringsfriheten står sterkt

Straffebestemmelsen har eksitert i mange år, men få saker har blitt reist for domstolen, og enda færre saker ender med domfellelse. I praksis er det bare de aller groveste rasistiske ytringer som blir sanksjonert.

− Ytringsfriheten har et solid vern i Grunnlovens §100, og rasismeparagrafen kan vanskelig forstås å utgjøre en reell trussel mot ytringsfriheten i Norge, legger Ørstavik til.

Likestillings- og diskrimineringsombudet har som en av sine oppgaver å føre tilsyn med at norsk rett er i samsvar med FNs rasediskrimineringskonvensjon.