Tiltak mot partnerdrap finnes – det haster

Partnerdrap er ulikestillingens verste konsekvens. Mange tiltak må til for å hindre drap og sikre kvinner frihet fra vold. Det haster med å få forebyggende tiltak opp og ut i voldshverdagen.

Norge er forpliktet av internasjonale avtaler til å iverksette tiltak for å forbygge overgrep, å gi ofrene behandling og beskyttelse, og sikre straffeforfølgelse.

Så langt er myndighetenes innsats for å forebygge kjønnsbasert vold og drap utilstrekkelig. Samtidig mangler det ikke på forslag til gode tiltak. Det er på tide å trekke frem igjen forslag fra kompetansemiljøene, og fra Kvinnevoldsutvalgets «Retten til et liv uten vold».

Egen kommisjon

En undersøkelseskommisjon for partnerdrap må settes ned snarlig. Den skal gjennomgå offentlige instansers oppfølging i forkant av dødsfall etter vold.

Canada har lenge hatt Domestic Violence Fatality Review Teams. Teamene består av eksperter på menns vold mot kvinner i nære relasjoner, representert ved for eksempel rettssystem, helsesektor, sosialtjeneste. Kvinnedrapssaker analyseres, og kunnskap brukes for å forhindre nye voldsofre.  

Styrk krisesentrene

Krisesentrene gir, i tillegg til politiet, voldsutsatte kvinner beskyttelse. Krisesentrene må få økt kapasitet, slik at de kan følge opp de voldsutsatte kvinnene over lengre tid. Vi vet at mange kvinner går tilbake til overgriper, eller har kontakt med overgriper, for eksempel i forbindelse med samvær med barn.

Spre kunnskap

For at flere kvinner selv skal kunne bryte ut av farlige forhold, må regjeringen sikre spredning av informasjon om hva som er typisk i forhold preget av mishandling og vold. Kunnskap om risikofaktorer må også spres bredt, slik at flere, blant annet i hjelpeapparatet, kan bidra til å avverge vold.

Alle har en plikt til å avverge alvorlige straffbare handlinger. I 2010 gikk regjeringen inn for at avvergingsplikten utvides til å omfatte flere alvorlige lovbrudd, inkludert vold i nære relasjoner. Det er bra, men likevel vegrer mange seg for å gripe inn ved mistanke om vold.

Beskyttelse

10 år etter Kvinnevoldsutvalget, lover regjeringen endelig at omvendt voldsalarm straks er på plass. Alarmene legger frihetsbegrensning på overgriper. Rask utrykningstid er en forutsetning.

Som ombud for likestilling på tvers av diskrimineringsgrunnlag, er jeg også opptatt av at trygge bosteder for kvinner som har unnsluppet volden, er tilpasset kvinnenes ulike behov. Slike behov oppstår blant annet ut ifra hvilken alder en er i, etnisitet, funksjonsevne, seksuelle orientering, klasse.

Tilbud til menn i krise

Innsats rettet mot menn i krise må styrkes. Det finnes noe forskning om hvorfor menn dreper kvinner, men vi trenger mer kunnskapsutvikling. Det må utvikles tilbud tilpasset menn, og kapasiteten må økes.

Stortinget tok den første meldingen om vold i nære relasjoner på alvor i vår. Det må gjenspeiles i høstens budsjett. Med økt innsats er det mulig å hindre at flere kvinneliv går tapt.

Innlegget sto på trykk i Klassekampen 8. juli 2013.