Noen overordnete spørsmål som bør stilles i en slik evaluering er: 

 • Er vedtatte tiltak iverksatt, hvorfor ikke/hvorfor ikke? 
 • Følger arbeidet den oppsatte tidsplanen, hvorfor ikke/hvorfor ikke? 
 • Gir tiltakene de resultatene dere håpet på, hvorfor ikke/hvorfor ikke? 

Dere bør også gjøre vurdering av effekten av konkrete enkelttiltak. 

Se for deg at virksomheten din har laget planer for å ha rekrutteringsprosesser som skal bidra til en mangfoldig arbeidsplass. Hvordan skal du kunne evaluere dette? 

Hva du skal måle avhenger at tiltakene du har satt opp.  

Et tiltak kan for eksempel være at alle rekrutteringsprosesser skal følge interne retningslinjer for rekruttering. Da kan dere ha som en del av retningslinjene at man rapporterer inn til HR på et skjema der man krysser av for gjennomførte elementer i prosessen. 

 

Avkryssingen kan for eksempel ha følgende svaralternativer

Ja    Delvis    Nei 

 

Har dere:

 • Utarbeidet jobbanalyse sammen med rekrutterende leder  
 • Brukt av mal for stillingsannonse 
 • Brukt av strukturert intervjuguide 
 • Brukt av evnetester 
 • Brukt av arbeidsrelaterte oppgaver 
 • Brukt av skåringskjema for å velge ut kandidater 
 • Brukt av intern plan for onboarding 
 • Øvrige kommentarer 

Det er essensielt at rekrutterende leder og HR tør å melde fra når en prosess ikke har fulgt interne retningslinjer. Det kan jo hende at retningslinjene er feil/uhensiktsmessige og det er viktig å avdekke. 

Et annet forhold kan være at dere ønsker å jobbe for å hindre seksuell trakassering. Da kan et tiltak være å jobbe systematisk for å gjøre virksomhetens regler for oppførsel kjent, og å gjøre virksomhetens varslingsrutiner og systemer kjent. Da kan evalueringen gå på å telle hvor mange varsler dere har mottatt. Hvis dere har mottatt flere varsler enn før, har dere antakelig lykkes med å gjøre regler og varslingskanaler kjent. 

Et siste eksempel kan være hvordan dere skal evaluere rutiner, politikk og retningslinjer. La oss si at dere har en bestemt politikk for ansatte i foreldrepermisjon som går på at man får bonus selv om man har vært ute i 6 måneders foreldrepermisjon i inneværende år. En måte å evaluere effekten av dette er å se om det er en forskjell mellom hvor mange kvinner og hvor mange menn som er bonusberettigete etter at de har vært i foreldrepermisjon. Hvis denne ordningen kun virker bra for menn, kan det hende at det ikke er det riktige tiltaket for å oppnå det dere ønsker. 

Det er viktig at øverste leder i virksomheten har en rolle i arbeidet og etterspør resultater. På denne måten gis arbeidet og resultatene tilstrekkelig oppmerksomhet av de som er ansvarlige for å gjennomføre dem. Hvis man ikke kan vise til resultater, bør man evaluere tiltakene i seg selv og gjennomføringen av dem for å finne ut hvorfor man ikke har oppnådd noe.  

I virksomheter som har et styre, er det styret som har det overordnete ansvaret for at arbeidet med ARP gjennomføres i tråd med loven. 

Er tiltakene feil, må dere finne fram til nye tiltak. Har dere ikke nådd målene fordi dere ikke har gjennomført tiltakene dere har foreslått, må dere vurdere nye/andre likestillingstiltak.