Arbeidsgivers plikter

Arbeidsgivere plikter å ta individuelle hensyn ved organiseringen og tilretteleggingen av arbeidet til den enkelte arbeidstaker. I den forbindelse bør arbeidsgivere spørre den ansatte hva hun eller han forventer og behøver av tilrettelegging for å kunne utøve sin religion, når den ansatte selv tar opp spørsmålet. Arbeidsgiver bør være tydelige på hvilke forventninger som kan innfris og hvilke som ikke kan innfris.

Prinsipielle rutiner knyttet til religion på arbeidsplassen bør legges inn i virksomhetens HMS-rutiner.

Noen eksempler på områder der arbeidsgiver bør ha rutiner er:

  •  mat og drikke
  •  bruk av religiøse symboler
  •  fri på religiøse helligdager

Retten til å utøve sin religion på jobb er ikke uten grenser. En arbeidstaker kan eksempelvis ikke uten videre nekte å utføre en arbeidsoppgave på grunn av sin religion. Man kan for eksempel ikke nekte å hjelpe et barn i en barnehage med å spise mat som inneholder svin, fordi man på grunn av religion ikke selv spiser dette.

 

Aktivitets- og redegjørelsesplikten

Arbeidsgiver har i tillegg en plikt til å arbeide for å fremme likestilling og hindre diskriminering gjennom den såkalte aktivitets- og redegjørelsesplikten, som også omfatter religion og livssyn. Les mer om plikten på lenken under.

 

Aktuelt lovverk

Likestillings- og diskrimineringsloven:

Arbeidsmiljøloven: