Kjønnsbasert vold og trakassering

Det er mange former for kjønnsbasert vold og trakassering som først og fremst rammer kvinner og jenter. Blant annet kan det være kjønnsbasert vold i nære relasjoner som fysisk, psykisk, seksuell og økonomisk vold, inkludert mishandling, voldtekt, kjønnslemlestelse, tvangsekteskap og drap. Volden kan skje uavhengig av om voldsutøveren(e) bor eller har bodd sammen med offeret.

Andre former for kjønnsbasert vold kan skje i det offentlige rom. Det kan være seksuelle overgrep, vold og trakassering av kvinner og jenter, som for eksempel voldtekt, seksuell trakassering, seksuelle overgrep mot barn, pornografi eller annen utnytting for seksuelle formål som prostitusjon og menneskehandel og kjønnsbasert forfølgelse. Dette kan begås av fremmede eller bekjente.

 

Kjønnsbasert vold og likestilling

Mangel på likestilling mellom kvinner og menn knyttet til makt og status i samfunnet, kjønnsstereotype oppfatninger og tradisjonelle kjønnsroller, er de underliggende hovedårsaker til kjønnsbasert vold og trakassering.

Dette er en alvorlig form for diskriminering som inkluderer alle typer vold som utøves mot et menneskes vilje - med utgangspunkt i offerets biologiske eller sosialt bestemte kjønnsforskjeller.

Det rammer særlig kvinner og jenter, men også menn og gutter som bryter med kjønnsstereotype oppfatninger, sosialt aksepterte kjønnsroller og posisjoner knyttet til kjønn i samfunnet. Begge kjønn kan være utøvere av kjønnsbasert vold og trakassering, men det er flest menn som er voldsutøvere.

Kjønnsbasert vold og trakassering kan ha enorme konsekvenser for voldsutsattes fysiske, psykiske og seksuelle helse, økonomi, utvikling og identitet.

Ombudets arbeid med kjønnsbasert vold

Myndighetene har ansvaret for å forebygge kjønnsbasert vold, gi beskyttelse og bistand til ofre for kjønnsbasert vold og etterforske, påtale og straffe kjønnsbasert vold og trakassering. Dette ansvaret er forsterket gjennom Europarådets Istanbulkonvensjon som ble bindende for Norge fra 2016.

Likestillings- og diskrimineringsombudet fører tilsyn og rapporterer på norske myndigheters oppfyllelse av forpliktelsene etter FNs kvinnediskrimineringskonvensjon.

Dersom myndighetene ikke tar dette ansvaret på alvor, kan det bryte med fundamentale menneskerettigheter og derfor også brudd på internasjonale forpliktelser.

Selv om norske myndigheter stadig tar større ansvar for forebygging og bekjempelse av kjønnsbasert vold og trakassering, er det likevel et gap mellom politiske mål og resultater.

Norge har store utfordringer som krever sammensatte løsninger i et helhetlig system – med en helhetlig tilnærming. Det har vi ikke i dag. Det er stort behov for koordinering og integrering, både på øverste politiske nivå nasjonalt, og på tiltakslevering i den enkelte kommune. Det trengs økte ressurser og tydeligere ansvar for gjennomføring.

Vold i nære relasjoner i fokus

Både menn og kvinner er utsatt for denne formen for vold, men forskning viser at kvinner i langt større grad enn menn er utsatt for vold i nære relasjoner, og da særlig den grove volden, og partnerdrap.

Ombudet ser derfor frem til den nye nasjonal, sektorovergripende handlingsplan mot vold mot kvinner og vold i nære relasjoner som skal komme i løpet av 2020, og til å komme med videre innspill til denne.

Blant våre forventninger er:

  • å sikre at kommunene gjennomfører de konkrete tiltakene som må til for å sikre innbyggernes rett til et liv uten vold. Da må myndighetene kreve gode handlingsplaner som behandles og følges opp på kommunestyrenivå i den enkelte kommune.
  • at det settes inn voldskoordinatorer i alle kommuner som sikrer kommunens implementering og oppfølging av planlagte tiltak.
  • at krisesentertilbudet skal være tilgjengelig for alle uavhengig bosted, kjønn, funksjonsevne, språkkunnskaper, alder osv.

Taushet tar liv

Taushet tar liv er en årlig kampanje for å bekjempe vold mot kvinner og vold i nære relasjoner og partnerdrap. Sammen med Krisesentersekretariatet vil vi bidra til å forbygge ved å stille krav til myndighetene og spre kunnskap til hjelpeapparatet og folk generelt.

I 2019 rettes søkelyset mot politikerne og kommunenes forpliktelser til å forebygge og bekjempe vold og overgrep i nære relasjoner.

Kampanjen har utviklet en gratis kurspakke til kommunale ledere, utføre en kartleggingsundersøkelse av arbeidet mot vold i norske kommuner og kampanje i sosiale medier 25. november til 10. desember, for å bidra til å forebygge vold i nære relasjoner og partnerdrap.

På Taushet tar liv- siden kan du lese mer om dette temaet

 
Du kan også følge kampanjen på Facebook og Instagram: